08:03 12/06/2022

Gõ Trường Thành "giải trình" việc đã bán 12,6 triệu cổ phiếu quỹ mà không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán

Hà Anh

Đây là số cổ phiếu mà gia đình ông Võ Trường Thành đồng ý chuyển giao 12.623.511 cổ phiếu TTF cho TTF để khắc phục một phần thiệt hại...

Biểu đồ giá cổ phiếu TTF thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu TTF thời gian qua.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) giải trình về việc không công bố giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Cụ thể: TTF đã bán 12,6 triệu cổ phiếu quỹ từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2021 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu mà TTF còn nắm giữ là 15.815 cổ phiếu.

Theo Công văn số 972/SGDHCM-NY ngày 03/6/2022 của HOSE về việc giải trình không công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

TTF cho biết, năm 2020, theo thỏa thuận chuyển giao tài sản, gia đình ông Võ Trường Thành đồng ý chuyển giao 12.623.511 cổ phiếu TTF cho TTF để khắc phục một phần thiệt hại. Sau thỏa thuận chuyển giao tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản giải tỏa tài sản để hai bên thực hiện thủ tục chuyển giao tài sản.

Trong năm 2020, công ty nhận toàn bộ 12.623.511 cổ phiếu TTF từ gia đình Ông Võ Trường Thành, từ tháng 8 - 12/2020 đã bán 8.893.998 cổ phiếu đã nhận từ gia đình ông Võ Trường Thành.

Vào ngày 31/12/2020, số cổ phiếu quỹ của công ty là 3.745.328 cổ phiếu trong đó 3.729.513 cổ phiếu đã nhận từ gia đình ông Võ Trường Thành chưa được bán và 15.815 cổ phiếu của công ty trước đó. Trong tháng 3/2021, TTF tiếp tục thực hiện bán 3.729.513 cổ phiếu còn lại nhận từ gia đình ông Võ Trường Thành. Vì vậy, số cổ phiếu quỹ còn lại trước thời điểm nhận chuyển giao từ gia đình ông Võ Trường Thành tại ngày 31/12/2021 vẫn là 15.815 cổ phiếu.

Sau khi nhận được 12.623.511 cổ phiếu TTF từ gia đình ông Võ Trường Thành, TTF cho biết cũng không biết phải hạch toán số lượng cổ phiếu này như thế nào, khi bán phải thực hiện thủ tục gì hay không?

Đến ngày 19/10/2020 TTF đã có công văn số 39/2020/CV- TTF xin ý kiến hướng dẫn Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hạch toán số cổ phiếu TTF đã nhận bồi thường từ gia đình Ông Võ Trường Thành như thế nào theo chuẩn mực kế toán, thủ tục bán cổ phiếu đã nhận.

Ngày 17/11/2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 6838/UBCK - GSĐC đề nghị TTF có công văn tới Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính xin hướng dẫn việc hoạch toán số cổ phiếu đã nhận từ gia đình ông Võ Trường Thành.

Ngày 15/12/2020, TTF đã có Công văn số 52/2020/CV - TTF tới Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính xin hướng dẫn việc hạch toán số cổ phiếu đã nhận từ gia đình ông Võ Trường Thành.

Ngày 15/01/2021 Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính đã có công văn số 461/BTC - QLKT hướng dẫn TTF chế độ kế toán. Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán dã hướng dẫn TTF hạch toán số cổ phiếu TTF đã nhận bồi thường từ gia đình ông Võ Trường Thành trên sổ sách là cổ phiếu quỹ và hiện số cổ phiếu quỹ nhận từ gia đình ông Võ Trường Thành đã được TTF bán hết.

Về việc TTF không thực hiện báo cáo HOSE và công bố thông tin về việc bán cổ phiếu quỹ, thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ theo quy định tại Điều 44 Thông tư 162/2015/TT - BTC; Khoản 4 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán; điểm 1 khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT - BTC và điểm k khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT - BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: Bản chất của việc chuyển giao cổ phiếu từ gia đình ông Võ Trường Thành sang cho TTF là sự bồi thường thiệt hại của cổ đông cho công ty, nhằm khắc phục một phần thiệt hại.

TTF cho rằng nghiệp vụ này không phải là mua bán cổ phiếu giữa hai bên theo giao dịch mua bán cổ phiếu thông thường và TTF cho rằng đây là tài sản mà gia đình ông Võ Trường Thành chuyển giao nhằm khắc phục, bồi thường thiệt hại cho Công ty. Do đó, TTF chủ trương sẽ bán các tài sản nêu trên nhằm hoàn tất việc khắc phục một phần thiệt hại của gia đình ông Võ Trường Thành.

TTF cho biết, công ty không có chủ trương mua lại cổ phiếu quỹ hoặc giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Vì vậy, TTF không nhận thức được khi bán số cổ phiếu đã nhận này phải báo cáo HOSE và công bố thông tin theo quy định và đặc biệt, TTF cũng không tìm thấy trường hợp tương tự trước đó để có cơ sở tham chiếu.

Được biết, ngày 19/4/2022, HOSE đã có quyết định chuyển cổ phiếu TTF từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 21/4/2022 do trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của TTF, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là - 8.672.019.770 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán là - 3.052.481.691.424 đồng.