11:17 27/11/2022

Cho cổ đông lớn vay tiền, Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn bị phạt nặng

Hà Anh -

SSC đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã SCS-HOSE) với số tiền tổng cộng gần 300 triệu đồng.

Biểu đồ giá cổ phiếu SCS thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu SCS thời gian qua.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã SCS-HOSE) với số tiền tổng cộng gần 300 triệu đồng.

Trong đó, nhiều nhất là phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông.

Cụ thể: theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Công ty cho Công ty cổ phần Gemadept, cổ đông lớn nắm giữ 31,83% số cổ phần có quyền biểu quyết vay tiền với số dư tại ngày 31/12/2020 là 70 tỷ đồng; Theo Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022, Công ty cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M (cổ đông nắm giữ 2,847% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 30/9/2022 là 150 tỷ đồng.

Tiếp theo, SCS phạt 85 triệu đồng theo quy định tại a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu sau: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số SCSC21/HĐQT/BB/01 ngày 20/01/2021 thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; Nghị quyết HĐQT số SCSC21/HĐQT/BB/11 ngày 11/11/2021 thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)).

- Phạt 25 triệu đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022.

Cuối cùng là phạt 60 triệu đồng theo quy định điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty công bố thông tin không đầy đủ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021: Tại mục VII – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021 của Công ty không trình bày về danh sách người có liên quan của công ty và các giao dịch với người có liên quan.

Mới đây, Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu SCS từ "khả quan" lên "mua" mặc dù đã giảm giá mục tiêu 6,4% xuống 93.100 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu của SCS đã giảm 18% trong 3 tháng qua.

VCSC cho biết, giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu là do giả định WACC cao hơn 0,8 điểm % của chúng tôi, điều này được bù đắp một phần từ cập nhật mô hình định giá mục tiêu của chúng tôi đến cuối năm 2023 so với giữa năm 2023 trước đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2022/2023/2024 lần lượt 6,9%/11%/13% vì chúng tôi dự báo lưu lượng hàng hóa của SCS sẽ thấp hơn trong giai đoạn 2022-2024 do hoạt động thương mại toàn cầu chậm lại.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, chúng tôi dự báo doanh thu tăng 8,7% YoY lên 912 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào tăng trưởng 2,4% YoY trong lưu lượng hàng hóa và tăng 5,5% YoY cho giá dịch vụ trung bình (ASP). Ngoài ra, chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tăng 15% YoY đạt 652 tỷ đồng.