09:54 01/06/2022

Một loạt công ty bị phạt tiền do không công bố thông tin phải công bố

Hà Anh -

SSC đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối vớimột loạt công ty trên HNX, UpCoM do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối vớimột loạt công ty trên HNX, UpCoM do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố.

Theo đó, Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây  (mã - UpCoM) bị phạt 70 triệu đồng do công ty này không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, như văn bản giải trình ý kiến từ chối của công ty kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Văn bản giải trình ý kiến từ chối của công ty kiểm toán tại Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020, Báo cáo tài chính Quý III/2020, Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III/2020 bị lỗ, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bị lỗ, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính Quý I/2021, Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN: Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bị lỗ, Văn bản giải trình ý kiến từ chối của công ty kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý I,II/2020, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã xoát sét và giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính Quý II,III,IV/2020, Báo cáo tài chính Quý I/2021).

Tương tự, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) bị phạt 85 triệu đồng do SGC đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào ngày 24/8/2020 nhưng Công ty không thực hiện công bố thông tin về việc phát hành.

- Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (mã PXL-UpCoM) bị phạt 70 triệu đồng do công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của SSC và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2018 đã soát xét, về giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC năm 2017; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; Giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán, ý kiến kiểm toán ngoại trừ, chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 và năm 2019 trên 10% và chuyển từ lỗ sang lãi trên BCTC kiểm toán năm 2020; BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét).

- Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (mã INN-HNX) bị phạt 70 triệu đồng do công ty này mua lại cổ phiếu nhưng không báo cáo SSC theo quy định pháp luật. Cụ thể, năm 2020, Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp đã thực hiện mua lại 30.000 cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi mua lại theo quy định pháp luật.

- Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi (mã LQN-UpCoM) bị phạt 85 triệu đồng do công ty này không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như: Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, 2020; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Cuối cùng, Công ty cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam (mã PPE-HNX) bị phạt 70 triệu đồng do công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020.

Như vậy, trong tháng 5 này SSC đã xử phạt 10 công ty - trong đó có HAG nặng nhất với số tiền lên đến 3 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 05 tháng.