19:02 26/11/2022

Bàn giao tài sản không báo cáo, HAI bị phạt 170 triệu đồng

Hà Anh -

SSC đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã HAI-HOSE) với tổng số tiền là 170 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã HAI-HOSE) với tổng số tiền là 170 triệu đồng.

Cụ thể, HAI bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) và 70 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Nguyên nhân là HAI không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty Cổ phần Nông dược HAI (Công ty) không công bố thông tin trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HOSE và trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu sau: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 soát xét; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 22/7/2022 về việc thông qua nội dung bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất tại 358 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp.HCM cho Ngân hàng Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Sài Gòn (Agribank Sài Gòn) để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Công ty và Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ AOS tại Agribank Sài Gòn; Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 09/8/2022 về việc thông qua nội dung bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 174, 175, 1278 và 1279 tại địa chỉ khu phố 3, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, tài sản gắn liền với đất thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00262 ngày 04/11/2005, T00307 ngày 09/10/2006 cho Ngân hàng Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Phú Nhuận (Agribank Phú Nhuận) để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Công ty tại Agribank Phú Nhuận; Nghị quyết HĐQT số 01A/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 05/01/2022 về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan);

Đồng thời, HAI đã công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty không trình bày đầy đủ thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Công ty không trình bày thông tin về thành viên HĐQT độc lập/thành viên HĐQT không điều hành và thời điểm bắt đầu/không còn thành viên HĐQT độc lập/thành viên HĐQT không điều hành, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 chưa thống kê Nghị quyết HĐQT số 01A/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 05/01/2022 về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan và không trình bày đầy đủ thông tin về việc thế chấp Quyền sử dụng đất 3.048m2 Kinh Dương Vương để đảm bảo cho các khoản vay của Công ty và bảo lãnh cho khoản vay của Công ty AOS tại Agribank Sài Gòn tại BCTC năm 2020 kiểm toán, BCTC 6 tháng năm 2020 và 2021 soát xét, BCTC năm 2021 và 6 tháng năm 2022 (tự lập) theo quy định tại Phụ lục 02 Biểu mẫu BCTC (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp).

Trước đó, HAI bị phạt tổng cộng 235 triệu đồng - trong đó có 150 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 100.000.000 – 200.000.000 đồng) theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, HAI buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Phạt tiếp 85 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 70.000.000 – 100.000.000 đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công ty công bố thông tin sai lệch (Công ty Cổ phần Nông dược HAI thực hiện công bố thông tin (CBTT) sai lệch về các chỉ tiêu tài chính tại Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất tại BCTC Quý 4/2021 do Công ty công bố ngày 28/01/2022) và không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty Cổ phần Nông dược HAI không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2021, BCTC riêng và hợp nhất Quý 1/2022).

Được biết, HOSE đã chuyển cổ phiếu của HAI từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 09/09/2022 do công ty này tiếp tuỵc vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của HĐTVSGDCKVN.