20:59 02/03/2022

Vi phạm nhiều lỗi, Atesco bị phạt tiền và buộc phải cải chính thông tin

Hà Anh -

SSC đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco (Hà Nội) với tổng số tiền là 230 triệu đồng...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco (Địa chỉ: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) với tổng số tiền là 230 triệu đồng.

Theo đó, công ty bị phạt 85 triệu đo công ty công bố thông tin sai lệch. Cụ thể: trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco không thể hiện dòng tiền liên quan đến khoản phải thu về cho vay trị giá 5,9 tỷ đồng đối với ông Vũ Thành Đức trong năm 2018 là sai lệch so với thông tin tại Khoản 4 Mục V Thuyết minh Báo cáo tài chính này (ghi nhận số dư với ông Vũ Đức Thành tại thời điểm 01/01/2018 là 0 đồng và tại thời điểm 31/12/2018 là 5,9 tỷ đồng); Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 do Công ty tự lập (Công bố trên trang thông tin điện tử của HNX ngày 20/01/2020 có các chỉ tiêu sai lệch so với Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (công bố trên trang thông tin điện tử của HNX ngày 26/03/2020) về Doanh thu hoạt động tài chính (giảm 446,19 tỷ đồng, tương đương 99,65%), Chi phí bán hàng (tăng 563,85 tỷ đồng, tương đương 100%), Chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 335,18 tỷ đồng tương đương 10,41%), Thu nhập khác (tăng 679,41 tỷ đồng, tương đương 318,66%), Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp (tăng 4,43 tỷ đồng, tương đương 12,28%), Tài sản ngắn hạn khác (tăng 23,94 tỷ đồng, tương đương 151,81%), Phải thu về cho vay ngắn hạn (tăng 20,72 tỷ đồng, tương đương 100%), Phải thu ngắn hạn khác (tăng 5,19 tỷ đồng, tương đương 94,43%), Thuế GTGT được khấu trừ (giảm 1,97 tỷ đồng, tương đương 49,07%), Tài sản dài hạn (giảm 26,36 tỷ đồng, tương đương 69,06%), Phải thu dài hạn khác (giảm 26,36 tỷ đồng, tương đương 99,45%)).

SSC cho biết biện pháp khắc phục hậu quả là công ty buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 41 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP.

Tiếp theo là phạt 60 triệu đồng do công ty công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2802/2020/ATS/NQ-HĐQT ngày 28/02/2020 về việc góp vốn kinh doanh với bên liên quan là Công ty cổ phần Phát triển hệ thống Việt; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 của Công ty (công bố ngày 21/01/2020 trên trang thông tin điện tử của HNX) ghi nhận thiếu các Nghị quyết của HĐQT (tại Khoản 4 Mục II Báo cáo) gồm: Nghị quyết HĐQT số 2806/2019/ATS/NQ-HĐQT ngày 28/6/2019, số 1607/NQ-ATS ngày 16/7/2019, số 2709/2019/ATS/NQ-HĐQT ngày 27/9/2019, số 3011/2019/ATS/NQ-HĐQT ngày 30/11/2019).

Cuối cùng là phạt thêm 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan hoặc giao dịch với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể: tại thời điểm 31/12/2019, công ty có khoản phải thu về cho vay trị giá 15,22 tỷ đồng với ông Phạm Anh Tuấn - cổ đông cá nhân của Công ty (theo ghi nhận tại Báo cáo quản trị công ty năm 2019 của Công ty, ông Phạm Anh Tuấn sở hữu 678.800 cổ phần công ty tại thời điểm 31/12/2019); đồng thời có khoản phải thu về cho vay trị giá 5,5 tỷ đồng với ông Trần Anh Quân - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhưng khoản cho vay đối với ông Trần Anh Quân chưa được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo quy định.