17:02 07/03/2023

Lào Cai sẽ làm gì để có 16.000 doanh nghiệp vào năm 2030?

Châu Anh -

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp tỉnh Lào Cai. Địa phương này đặt mục tiêu, đến năm 2025 toàn tỉnh có trên 9.000 doanh nghiệp và năm 2030 có trên 16.000 doanh nghiệp...

Lào Cai đặt mục tiêu có 16.000 doanh nghiệp vào năm 2030
Lào Cai đặt mục tiêu có 16.000 doanh nghiệp vào năm 2030

Theo Chương trình hành động, Lào Cai đặt mục tiêu mỗi năm phấn đấu thành lập mới khoảng 800 doanh nghiệp, đến năm 2025 toàn tỉnh có trên 9.000 doanh nghiệp và năm 2030 có trên 16.000 doanh nghiệp. Trong đó tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đạt trên 60% năm 2025 và 70% năm 2030.

Hằng năm, giải quyết việc làm mới trên 8.000 lao động; hỗ trợ đào tạo khoảng 400 đội ngũ kinh doanh về quản trị doanh nghiệp và khởi sự doanh nghiệp.

Đến năm 2025 khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 55% GRDP của tỉnh và 65% tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh; tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp chiếm từ 50 - 60% tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2030 khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65% GRDP của tỉnh và 70% tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh; tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp chiếm từ 60 - 70% tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2025 trên 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý, sản xuất và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Đến năm 2030 con số này đạt trên 80%.

Ngoài ra, Lào Cai cũng phấn đấu hằng năm Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) thuộc nhóm 10 tỉnh đứng đầu cả nước.

Định hướng đến 2050 tiếp tục phát triển doanh nghiệp tăng cả về số lượng và chất lượng bình quân 15%/năm; khuyến khích thu hút, hình thành và phát triển ít nhất 10 tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế; đảm bảo trên địa bàn tỉnh có trên 20 doanh nghiệp lớn về chuỗi dịch vụ logistics và du lịch, nông, lâm, thủy sản và công nghiệp hỗ trợ.

Duy trì doanh nghiệp tham gia và từng bước làm chủ chuỗi liên kết trong nước và quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong liên kết xuất khẩu đường biên và công nghiệp hỗ trợ xuất khẩu. Cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với cơ cấu kinh tế tỉnh, mỗi thế mạnh của từng vùng trong tỉnh đều có doanh nghiệp mạnh.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Lào Cai đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong Chương trình hành động.

Trước tiên địa phương này sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, chú trọng thu hút doanh nghiệp lớn, chủ chuỗi cung ứng đầu tư và hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển;

Bên cạnh đó, Lào Cai cũng đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp; tạo sự thu hút doanh nghiệp vốn FDI; đẩy mạnh liên kết vùng đồng bằng sông Hồng; xây dựng Trung tâm kiểm định và chứng nhận hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng với đó là tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Phát triển đội ngũ doanh nhân, người lao động, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp; phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp, doanh nhân.

Đối với mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Lào Cai đã phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương và ấn định các sản phẩm phải hoàn thành cũng như tiến độ, thời gian thực hiện nhằm phát triển doanh nghiệp bền vững, toàn diện trên địa bàn tỉnh đến năm 2050.