15:27 03/03/2023

Lào Cai thành lập 4 tổ “đặc nhiệm” giải quyết các vấn đề nóng liên quan đầu tư, doanh nghiệp

UBND tỉnh Lào Cai sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, các địa phương, chủ đầu tư và các cá nhân có liên quan, gây ảnh hưởng đến việc chậm triển khai dự án, không đảm bảo tiến độ giải ngân và chất lượng công trình theo quy định...

Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành các quyết định thành lập 4 tổ công tác để tập trung chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, Tổ công tác số 1 sẽ có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2023 tỉnh Lào Cai do ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ công tác này có nhiệm vụ chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư dự án, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, các địa phương, chủ đầu tư và các cá nhân có liên quan, gây ảnh hưởng đến việc chậm triển khai dự án, không đảm bảo tiến độ giải ngân và chất lượng công trình theo quy định.

Tổ công tác thứ 2 do bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, tổ công tác này sẽ triển khai kế hoạch mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo và dạy nghề năm 2023; Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến tổ chức thực hiện các kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị đã được UBND tỉnh phê duyệt từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giao.

Tổ công tác thứ 3 do ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ này sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tiếp nhận thông tin về hoạt động, triển khai dự án của các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, đôn đốc, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Tổ công tác thứ 4 có nhiệm vụ giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025; Đề xuất các giải pháp thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức giải ngân nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình giải ngân nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP)  của Lào Cai tăng 11%. Cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 12,77%. Công nghiệp - xây dựng chiếm 46,89%. Dịch vụ chiếm 40,34%, GRDP bình quân đầu người là 103 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 53.000 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12.000 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất canh tác là 95 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp là trên 51.100 tỷ đồng. Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn 6 triệu lượt, doanh thu du lịch trên 20.500 tỷ đồng.

Năm 2023, tỉnh Lào Cai tỉnh Lào Cai tiếp tục tập trung, ưu tiên nguồn lực thực hiện 07 nhiệm vụ trong tâm, 02 lĩnh vực đột phá, 18 Đề án và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đặc biệt là các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với tỉnh Lào Cai trong năm 2022. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện hiệu quả các nội dung phân cấp, đổi mới, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách. nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt, năm 2023 Lào Cai sẽ được định hướng trở thành "Cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước Asean với vùng Tây Nam - Trung Quốc" của vùng và cả nước.