19:21 17/03/2023

Sai phạm về công bố thông tin và thiếu thành viên HĐQT độc lập, GAS bị phạt 270 triệu đồng

Hà Anh -

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (mã GAS-HOSE) với tổng số tiền là 270 triệu đồng.

Biểu đồ giá GAS thời gian qua.
Biểu đồ giá GAS thời gian qua.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (mã GAS-HOSE) với tổng số tiền là 270 triệu đồng.

Cụ thể: công ty bị phạt 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 36/NQ-KVN ngày 20/5/2022 thông qua các nội dung chính của Thư thỏa thuận cơ chế phát hóa đơn và thanh toán tạm cho khối lượng khí năm 2022 theo GSPA Lô 06.1; Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-KVN ngày 05/3/2021 về việc thông qua các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí số 142/2020/PVGAS/HĐK-PVFCCo/B1 giữa PV GAS và PVFCCo; Nghị quyết HĐQT số 87/NQ-KVN ngày 28/9/2021 về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi số 01 Thỏa thuận về việc tạm thanh toán dịch vụ thu gom, tiếp nhận và nén khí bể Cửu Long về bờ năm 2021 giữa PVN, PV GAS và Vietsopetro; Nghị quyết HĐQT số 100/NQ-KVN ngày 14/12/2021 chấp thuận các nội dung chính của sửa đổi, bổ sung số 08 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc);

- Phạt tiếp 60 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021);

- Phạt 25 triệu đồng đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên (Công ty không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022);

Cuối cùng là phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Công ty chỉ có 01 thành viên HĐQT độc lập trên tổng số 06 thành viên HĐQT).

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã giảm giá mục tiêu cho GAS thêm 17% còn 112.400 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh khuyến nghị từ "mua" còn "phù hợp thị trường" do giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi đến từ dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 của chúng tôi thấp hơn 26% do các giả định về sản lượng khí thương phẩm và giá dầu nhiên liệu thấp hơn (tiêu chuẩn cho giá khí đầu ra).

Ngoài ra, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2023 giảm 18% YoY do giá khí đầu ra giảm khi chúng tôi dự báo giá dầu Brent và dầu nhiên liệu (FO) giảm so với cùng kỳ năm trước, trì hoãn việc vận hành kho cảng LNG Thị Vải — Giai đoạn 1 và giá khí đầu vào cao hơn 16% YoY.

Đồng thời, VCSC cũng kỳ vọng tăng trưởng dài hạn của GAS sẽ được hỗ trợ nhờ nhập khẩu LNG về Việt Nam. Do chúng tôi dự báo giá nhập khẩu LNG của Việt Nam sẽ giảm còn 12 USD/triệu BTU bắt đầu từ năm 2024, chúng tôi cho rằng GAS sẽ bắt đầu vận hành kho cảng LNG Thị Vải - Giai đoạn 1 vào năm 2024, mở rộng dự án này với Giai đoạn 2 & 3 và xây dựng kho cảng LNG Sơn Mỹ để tăng sản lượng khí thương phẩm thêm 50% trong giai đoạn 2023-2027, điều này sẽ hỗ trợ CAGR EPS 10 năm đạt 10%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/3, giá cổ phiếu GAS giảm 4,20% xuống 103.700 đồng/cổ phiếu và tăng 9,14% trong 3 tháng qua.