16:11 17/06/2022

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG

Hà Anh

HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của HNG do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 của HNG là -3.426,49 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021

Sơ đồ giá cổ phiếu HNG thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu HNG thời gian qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố Quyết định về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE).

Theo đó, HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của HNG do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 của HNG là -3.426,49 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Được biết, ngày 03/09/2020, HOSE ra quyết định chuyển cổ phiếu HNG từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 07/09/2020. (Căn cứ BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2020, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 11,09 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phổi tại ngày 30/06/2020 là -2.312,96 tỷ đồng).

Ngày 12/04/2022, công ty nhận được Công văn số 424/SGDHCM-NY của HOSE về việc tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG, đồng thời yêu cầu Công ty đưa ra biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo do trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của HNG, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -1.119,43 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phổi tại ngày 31/12/2021 là -3.426,49 tỷ đồng.

Mới đây, HNG công bố các biện pháp và lộ trình khắc phục tình hình kinh doanh. Cụ thể như cải tạo, nâng cấp các vườn cây ăn trái phù hợp quy hoạch; Tiếp tục chuyển đổi các vườn cây ăn trái và cao su không hiệu quả sang trồng chuối, dứa, xoài và chăn nuôi bò;

Đồng thời, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (thủy lợi, điện, giao thông), các công trình trên đất (xưởng đóng gói, tổng kho, nhà ở công nhân, văn phòng và nhà ở cán bộ công nhân viên); máy móc thiết bị cơ giới hoá và đầu tư chuồng trại, chăn nuôi bò, sản xuất phân hữu cơ.