14:42 13/09/2022

Thuduc House tiếp tục bị cưỡng chế hơn 74,44 tỷ đồng tiền thuế

Hà Anh

THD cho biết, các quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 06/09/2022 đến ngày 05/10/2022.

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu TDH 6 tháng qua.
Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu TDH 6 tháng qua.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) thông báo về việc nhận được các Quyết định của Cục thuế TP.HCM.

Theo đó, ngày 12/09 vừa qua, THD cho biết đã nhận được các quyết định của Cục Thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty tại ngân hàng với số tiền bị cưỡng chế là hơn 74,44 tỷ đồng.

THD cho biết, các quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 06/09/2022 đến ngày 05/10/2022.

Được biết, HOSE vẫn giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu TDH theo Quyết định số 399/QĐ-SGDHCM ngày 20/06/2022 của HOSE với nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 42,56 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2022 là -651,5 tỷ đồng và có ý kiến kiếm toán chấp thuận toàn phần căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, cổ phiếu TDH hiện vẫn bị hạn chế về thời gian giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận) theo Quyết định số 567/QĐ-SGDHCM ngày 14/10/2021 của HOSE.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thuduc House đã nỗ lực triển khai quyết liệt và đồng bộ các phưomg án khắc phục (như đã báo cáo và công bố thông tin), kiện toàn nhân sự, từng bước tái cấu trúc toàn diện và bước đầu đã đạt được những thành quả nhất định. TDH ghi nhận lợi nhuận trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2022 lần lượt đạt 75,55 tỷ và 41,74 tỷ đồng.

Đáng chú ý, TDH cho biết các quyết định của Cơ quan Nhà nước có liên quan và tình hình khắc phục của công ty cụ thể:

- Ngày 05/03/2021, Thuduc House nhận dược Công văn số 1050/CV-CSKT-P10 từ Bộ Công an - Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu Thuduc House nộp lại số tiền 365.547.441.471 đồng là tổng số thuế GTGT đã được hoàn vào tài khoản tạm giữ của Bộ Công an - Cơ quan Cảnh sát điều tra theo quy định cùa pháp luật để phục vụ việc thu thập và xác minh các hồ sơ, tài liệu liên quan đến số thuế GTGT đã được hoàn nói trên.

Thuduc House đã hoàn tất nộp lại toàn bộ số tiền đã hoàn thuế GTGT là 365.547.441.471 đồng vào tài khoản tạm giữ của Bộ Công an - Cơ quan Cảnh sát điều tra vào ngày 25/6/2021.

- Ngày 29/12/2020, Thuduc House nhận được Quyết định số 5438/QĐ-CT; Quyết dịnh số 5439/QĐ-CT ngày 25/12/2020 và Quyết định sổ 66/QĐ-CT ngày 11/01/2021 của Cục thuế Thành phổ Hồ Chí Minh ("Cục thuế HCM”) về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính, yêu cầu Thuduc House nộp lại toàn bộ số tiền đã hoàn thuế GTGT là 365.547.441.471 đồng và các khoản tiền chậm nộp tiền thuế.

TDH cho biết, số tiền hoàn thuế GTGT là 365.547.441.471 đồng theo Quyết định số 5438/QĐ-CT; Quyết định số 5439/QĐ-CT và Quyết định số 66/QĐ-CT, Thuduc House đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Bộ Công an - Cơ quan Cảnh sát điều tra (vào ngày 25/06/2021).

- Ngày 16/12/2021, Thuduc House nhận được Quyết định số 2152/QĐ-CT của Cục thuế HCM ban hành ngày 16/12/2021 về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính, yêu cầu Thuduc House nộp lại số tiền đã thực hiện khấu trừ là 20.764.303.535 đồng và tiền chậm nộp tiền thuế, đồng thời yêu cầu Thuduc House điều chỉnh giảm khấu trừ đối với thuế GTGT đầu vào số tiền là 67.536.357.700 đồng.

Theo TDH, số tiền thuế GTGT Thuduc House đã thực hiện khấu trừ là 20.764.303.535 đồng, Cục thuế HCM yêu cầu nộp lại theo Quyết định số 2152/QĐ-CT, Thuduc House đã nộp đầy đù vào tài khoản của Cục thuế HCM vào ngày 14/01/2022.

Đồng thời, Thuduc House đã thực hiện kê khai giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ số tiền là 67.536.357.700 đồng vào hồ sơ khai thuế GTGT kỳ thuế tháng 12/2021 theo đúng quy định.

Đối với số tiền thuế GTGT phát sinh là 16.936.322.664 đồng do việc kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT trong kỳ thuế tháng 12/2021, Thuduc House cũng đã hoàn tất nộp 16.936.322.664 đồng vào tài khoản của Cục thuế HCM vào ngày 14/04/2022.

Như vậy, tính đến ngày 14/04/2022, Thuduc House đã hoàn tất các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, nộp đầy đủ cho cơ quan Nhà nước có liên quan, kê khai diều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào theo đúng các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Về khoản phạt chậm nộp liên quan đến nghĩa vụ ngân sách Nhà nước: THD cho biết, ngày 01/07/2022, Thuduc House nhận được Quyết định số 1568/QĐ-CT-CC ngày 24/06/2022 của Cục thuế HCM về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 953/QĐ-CT-CC ngày 22/4/2022 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với nội dung thay đổi số tiền bị cưỡng chế là 79.876.608.325 đồng (từ 124.873.394.121 đồng).

Đến ngày 01/08/2022, Thuduc House nhận được Quyết định số 3234/QĐ-CCT-KDT của Chi Cục thuế TP THủ Đức ban hành ngày 01/08/2022 về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước với nội dung hoàn trả cho Thuduc House tổng số tiền thuế là 5.829.300.000 đồng (tiền sử dụng đất bổ sung của dự án Khu nhà ở Bình An mà Thuduc House nộp dư).

TDH cho biết, TDH đã sử dụng toàn bộ số tiền được hoàn nêu trên nộp khoản phạt chậm nộp tiền thuế theo Quyết định số 1568/QĐ-CT-CC, hiện số tiền bị cưỡng chế ước tính còn 74.047.308.325 đồng.

Dự kiến trong quý 3/2022, Thuduc House sẽ hoàn tất các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tháo gỡ các biện pháp cưỡng chế cùa Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh của Công ty.

Liên quan đến thuế đang trong quá trình điều tra, TDH cũng cho biết hiện các vấn đề liên quan đến thuế GTGT đang trong quá trình điều tra, kết quả sau cùng chưa được xác định.