23:07 23/05/2012

Bắt đầu gia hạn, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp

Nhật Nam

Bộ Tài chính vừa có thông tư hướng dẫn gia hạn, miễn giảm một số loại thuế bắt đầu từ ngày 23/5/2012

Chính sách này tập trung cho các đối tượng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng nhiều lao động trong sản xuất...
Chính sách này tập trung cho các đối tượng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng nhiều lao động trong sản xuất...
Ngày 23/5/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Theo thông tư trên, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) của tháng 4, 5, 6/2012 (không bao gồm thuế VAT ở khâu nhập khẩu) được gia hạn 6 tháng đối với các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, xác định theo các phân nhóm khác nhau.

Các nhóm được gia hạn gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả hợp tác xã, không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực: xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty; doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội có sử dụng nhiều lao động.

Theo đó, thời hạn nộp thuế VAT tháng 4/2012 chậm nhất là ngày 20/11/2012; tháng 5/2012 chậm nhất là ngày 20/12/2012; tháng 6/2012 chậm nhất là ngày 21/01/2013.

Thông tư cũng quy định cụ thể về giảm tiền thuê đất; gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn thuế môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản và hộ sản xuất muối; gia hạn nộp tiền sử dụng đất.

Cụ thể, tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 được giảm 50% đối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà đơn giá thuê đất được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa (trừ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản); doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội có sử dụng nhiều lao động được thực hiện gia hạn nộp thuế theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Miễn thuế môn bài năm 2012 đối với hộ đánh bắt hải sản. Trường hợp người nộp thuế thuộc diện được miễn thuế đã nộp thuế môn bài năm 2012 thì được ngân sách nhà nước hoàn trả số thuế đã nộp. Đối với hộ sản xuất muối tiếp tục miễn thuế môn bài theo quy định tại điểm 3 Thông tư số 42/2003/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính.

Đối tượng áp dụng gia hạn nộp tiền sử dụng đất là các tổ chức kinh tế, các chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền nhưng đến ngày 10/5/2012 chưa nộp hoặc chưa nộp đủ thì thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất tối đa 12 tháng theo quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và được tính từ ngày 10/5/2012.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký (23/5/2012). Các tổ chức kinh tế là các chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất phát sinh sau ngày 10/5/2012 đến ngày 31/12/2012 theo thông báo của cơ quan thuế hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền thì thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất tối đa 12 tháng theo quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với thuế VAT ở khâu nhập khẩu của thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính.