12:59 22/03/2016

Nợ công tăng nhanh, trách nhiệm của Chính phủ thế nào?

Nguyễn Lê

Cần đánh giá kỹ trách nhiệm của Chính phủ khi để nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, nợ Chính phủ vượt giới hạn

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;"></span>
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;"></span>
Thẩm tra báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ, Thủ tướng đương nhiệm, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ hơn nhiều vấn đề.

Trong đó có nguyên nhân và trách nhiệm của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành để tình trạng nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, nợ Chính phủ vượt giới hạn quy định, hiệu quả sử dụng vốn vay thấp.

Tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, phát huy vai trò của kinh tế nhà nước, huy động nguồn lực ngoài khu vực nhà nước vào đầu tư phát triển... cũng là những vấn đề cơ quan thẩm tra cho rằng phải được đánh giá kỹ hơn.

Cần phân tích rõ hơn những yếu tố cản trở quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, những bài học, kinh nghiệm rút ra trong quá trình tái cơ cấu vừa qua, làm rõ trách nhiệm của các chủ thể có liên quan. Chủ nhiệm Phan Trung Lý nhấn mạnh.

Chưa phản ánh đầy đủ tình hình tham nhũng

Trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trước Chính phủ, Thủ tướng cho biết đã triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận của Trung ương Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, truyền thông và người dân tham gia tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Theo cơ quan thẩm tra, báo cáo của Chính phủ chưa phản ánh đầy đủ tình hình, tính chất, mức độ của thực trạng tham nhũng, lãng phí trong thời gian qua.

 Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Tham nhũng không những chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, không những chỉ là nguy cơ tiềm ẩn mà ngày càng hiện hữu. Tình trạng lãng phí còn xảy ra khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực mà chưa có biện pháp khắc phục, báo cáo thẩm tra nêu rõ.

Chủ nhiệm Lý đề nghị trong báo cáo của Chính phủ cần thể hiện rõ hơn nội dung này với sự phân tích, đánh giá, nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục.

Để thực sự thành Chính phủ vì dân

Cơ bản tán thành với những  hạn chế, yếu kém đã được Thủ tướng trình bày, song Uỷ ban Pháp luật đề nghị báo cáo cần phân tích làm rõ đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan, do nhận thức, do trách nhiệm của người đứng đầu hay do cơ chế, chính sách, pháp luật đối với những hạn chế, yếu kém đó. Từ đó nêu lên hướng khắc phục cho nhiệm kỳ sau. 

Cơ quan thẩm tra cũng cho rằng Chính phủ cần bổ sung làm rõ hơn những bài học kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, con người cũng như cách thức, phương thức làm việc của Chính phủ, mối quan hệ giữa các thành viên Chính phủ và công tác phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, tổ chức trong hệ thống chính trị trong thời gian qua bài học cho xây dựng và hoàn thiện thể chế trong thời gian tới.

Kết thúc báo cáo, Chủ nhiệm Phan Trung Lý nhấn manh: “Ủy ban Pháp luật của Quốc hội mong muốn Chính phủ khóa mới cần xây dựng các giải pháp hiệu quả, quyết liệt, đồng bộ hơn, để thực sự trở thành một Chính phủ vì dân, năng động, sáng tạo, công khai, minh bạch”.

Cơ quan thẩm tra cũng mong Chính phủ nhiệm kỳ mới góp phần bảo đảm sự ổn định đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trước những diễn biến phức tạp khó lường của thế giới và khu vực, để Chính phủ thực sự là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội Việt Nam.