12:27 15/11/2022

Đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả giáo dục dân tộc

Như Nguyệt -

Ngày 14/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Đánh giá tình hình và đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả các nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025...

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc Lê Như Xuyên cho biết, ngày 9/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2182/QĐ-BGDĐT kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 2183/QĐ-BGDĐT kèm theo Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các văn bản này nhằm triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tài chính về việc giao dự toán nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Chương trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quyết định số 1719/QĐ-TTg ban hành ngày 14/10/2021.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao 2 nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc đối với Trường Đại học Tây Bắc và Trường Đại học Tây Nguyên; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan, hướng dẫn tổ chức thực hiện đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, hiện nay các địa phương đang tích cực triển khai các công việc của hoạt động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5828/BGDĐT-GDDT ngày 07/11/2022 đề nghị các địa phương cáo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

Về nâng cao chất lượng dạy và học, song song với ban hành các văn bản cần thiết, năm 2022, Bộ triển khai khảo sát, biên soạn, tập huấn, in ấn và cấp phát tài liệu cho các trường. Các bộ tài liệu này liên quan đến các nội dung sau: khởi nghiệp trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa dân tộc; nâng cao năng lực dạy học môn Toán, Tiếng Việt, môn Ngữ văn; phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục; hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh; nâng cao năng lực quản trị nhà trường cho cán bộ quản lý;...

Với hoạt động xoá mù chữ cho người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định và hoàn thiện, in ấn và cấp phát các bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1, dành cho giáo viên, học viên; tổ chức tập huấn tại 3 miền cho giáo viên, bộ đội biên phòng về dạy học xóa mù chữ xóa mù chữ giai đoạn 1; tổ chức biên soạn các bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2.

Theo báo cáo của Vụ Giáo dục dân tộc, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục củng cố và phát triển hợp lý hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú.

Đồng thời, đầu tư bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường chưa đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tốt việc tổ chức dạy - học (bao gồm cả các hoạt động dạy và học trực tuyến), nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú, nội trú. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xoá mù chữ, duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xoá mù chữ.

Về giải pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất Uỷ ban Dân tộc - Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương hoàn thành việc xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn thực hiện Chương trình. Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước hằng năm theo kế hoạch của giai đoạn 2021-2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ vừa tăng cường quản lý và điều hành, tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời; vừa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện Chương trình tại các địa phương; vừa đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

Đối với các địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh cần khẩn trương hoàn thiện ban hành các quy định về quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình tại địa phương theo quy định; chú trọng công tác quản lý, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.