10:32 06/05/2008

Quản lý vốn đầu tư gián tiếp hiệu quả hơn

H.Xuân

Thủ Tướng chỉ đạo các bộ thực hiện nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư gián tiếp

Phương án cho phép thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 100% vốn nước ngoài đang được xem xét.
Phương án cho phép thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 100% vốn nước ngoài đang được xem xét.
Thủ Tướng chỉ đạo các bộ thực hiện nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư gián tiếp.

Theo Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định cán cân thanh toán quốc tế và phát triển thị trường chứng khoán ban hành vào cuối tháng 4 vừa qua, việc quản lý vốn đầu tư gián tiếp trong thời gian tới sẽ được thực hiện theo hướng sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư này muốn thế phải tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư gián tiếp một cách bền vững.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì và phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan có biện pháp quản lý nguồn vốn đầu tư gián tiếp và các khoản vay nợ ngắn hạn bằng ngoại tệ phù hợp với khả năng sử dụng và mức dự trữ ngoại hối, trên cơ sở bảo đảm ổn định tiền tệ, tỷ giá, lãi suất và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính.

Đồng thời hoàn thiện chế độ mở tài khoản đối với các hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài và chế độ báo cáo về lưu chuyển vốn trên các tài khoản này.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ phải xây dựng cơ chế thu thập thông tin, chế độ báo cáo, cung cấp, công bố thông tin về nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài và nguồn vốn vay nợ ngắn hạn, trung hạn bằng ngoại tệ, để có thể nắm chắc quy mô các nguồn vốn vào ra, thông tin về đối tượng đầu tư, phương thức loại hình đầu tư, danh mục đầu tư, trên cơ sở đó có sự phân loại, đánh giá và dự báo được sự luân chuyển của luồng vốn này, bảo đảm đáp ứng thông tin phục vụ điều hành đối với hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài và hoạt động vay nợ ngắn hạn bằng ngoại tệ, để kịp thời điều chỉnh, ban hành các chính sách quản lý nguồn vốn gián tiếp và vay trả nợ nước ngoài một cách phù hợp.

Riêng với các khoản vay nợ của doanh nghiệp, đặc biệt là các công cụ huy động vốn ngắn hạn bằng ngoại tệ, các khoản vay ngoại tệ ngắn hạn không có bảo đảm, các giao dịch hoán đổi và kỳ hạn bằng ngoại tệ cần có biện pháp quản lý ngay trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm các nước trong việc quản lý luồng vốn đầu tư gián tiếp cũng như các giải pháp ứng xử khi luồng vốn đầu tư gián tiếp, luồng vốn vay nợ ngoại tệ ngắn hạn đảo chiều đe dọa đến sự ổn định kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính ngân hàng.

Riêng với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2003/QĐ-TTg ngày 11/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam, Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam theo hướng quy định rõ việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và việc nắm giữ cổ phần của các công ty niêm yết, công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ này xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cho phép các chi nhánh, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 100% vốn nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán 100% vốn huy động ở nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động ngân hàng, các tổ chức kinh doanh chứng khoán, bảo đảm tuân thủ luật pháp, tăng cường quản trị rủi ro, đạo đức nghề nghiệp; nghiên cứu xây dựng tiêu chí mới đối với việc thành lập các tổ chức kinh doanh chứng khoán, bảo đảm phù hợp với tình hình và yêu cầu quản lý hiện nay để làm cơ sở cho việc cấp phép thành lập mới.

Bộ Kế hoạch đầu tư chủ trì đề xuất các quyết định liên quan đến việc chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thành công ty cổ phần, bảo đảm được khả năng quản lý và tuân thủ luật pháp của quá trình này.