18:21 19/07/2021

Chính thức có lộ trình chuyển cổ phiếu từ HNX sang HOSE

Hà Anh

Bộ Tài chính vừa ban hành hai Thông tư mới liên quan đến lĩnh vực chứng khoán là Thông tư số 57/2021/TT-BTC và 58/2021/TT-BTC liên quan đến lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 57/2021/TT-BTC và 58/2021/TT-BTC quy định chi tiết về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Theo đó, Thông tư 57/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/7/2021 quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Đối với giao dịch cổ phiếu: chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch (UPCoM) theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội (HNX) tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch với cổ phiếu đã niêm yết, đăng ký trước ngày thông tư có hiệu lực cho đến khi hoàn thành chuyển cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE.

Từ 1/7/2023 đến hết 31/12/2023, HOSE tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết trên HNX. Từ 1/1/2025 đến hết 30/6/2025, HOSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Đối với HNX, từ ngày 1/7/2023, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp.

Từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, HNX thực hiện chuyển đổi cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX sang HOSE.

Từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 30/6/2025, HNX thực hiện chuyển đổi cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE. Sau khi hoàn tất việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới.

Về giao dịch trái phiếu, chậm nhất hết ngày 31/12/2022, HNX thực hiện thống nhất thị trường giao dịch trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cụ thể, chậm nhất đến 31/12/2021, HOSE hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết sang HNX. Trước đó, HOSE tiếp tục tổ chức giao dịch trái phiếu chính quyền địa phương đã niêm yết trước ngày 20/7/2021 cho đến ngày đáo hạn, thực hiện chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE sang HNX và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại HOSE sang HNX theo quy định tại Thông tư.

Trường hợp đến hết 30/9/2021 mà VNX chưa đi vào hoạt động, HOSE có trách nhiệm phối hợp xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE sang HNX theo quy định nêu trên và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi triển khai.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 về việc thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX).

Cụ thể, VNX được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, với số vốn ban đầu là 3.000 tỷ đồng. Tại thời điểm thành lập, VNX nắm giữ 100% vốn điều lệ của HNX và HOSE.

Về giao dịch chứng khoán phái sinh, HNX tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Theo đó, để giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại thành viên giao dịch và tài khoản ký quỹ bù trừ tại thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định.

Nếu nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở mở tại thành viên giao dịch thì được phép dùng tài khoản này để giao dịch chứng khoán phái sinh sau khi đã mở tài khoản ký quỹ tại thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định.