17:32 10/06/2021

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Quang Trung -

Chiều ngày 10/6/2021, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748 /NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV...

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 7 - Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 7 - Ảnh: Quochoi.vn

Căn cứ Điều 86 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Căn cứ Nghị quyết số 746/NQ-HĐBCQG ngày 10/6/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc không xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV trong cả nước của Hội đồng bầu cử quốc gia, Xét đề nghị của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng bầu cử quốc gia tại Tờ trình số 747/TTr-TBNS ngày 10/6/2021, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748 /NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (danh sách kèm theo). 

Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trước đó, sáng ngày 10/6, tại phiên họp thứ 7 Hội đồng bầu cử quốc gia, với 100% thành viên có mặt biểu quyết, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thông qua Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín với 100% thành viên có mặt tán thành.

Tổng số danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được Hội đồng Bầu cử quốc gia thông qua gồm 499 người.

Dự kiến số đại biểu cần bầu của Quốc hội khóa XV là 500 người. Tuy nhiên, trước đó, ông Trần Văn Nam Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương đã gửi đơn lên Hội đồng bầu cử quốc gia xin không tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV vì lý do sức khỏe. Như vậy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV đạt tỷ lệ 99,8% với 499 người trúng cử.

Sau khi công bố kết quả cuộc bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia có 30 ngày để tiếp tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, công nhận tư cách đại biểu Quốc hội, sau đó tổng kết cuộc bầu cử này trên phạm vi toàn quốc. Hội đồng sẽ họp phiên thứ 8 dự kiến ngày 12/7 tới để xem xét kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), đồng thời xem xét thông qua Nghị quyết về xác nhận tư cách ĐBQH khóa XV, làm thủ tục cấp thẻ đại biểu Quốc hội và báo cáo Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ nhất (Dự kiến khai mạc ngày 20/7).