17:13 10/03/2022

Đề nghị các bộ, tỉnh bổ sung ngân sách truyền thông để đặt hàng báo chí

Thủy Diệu

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 837/BTTTT-CBC về việc xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2022 (Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 30/01/2022), Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông “Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Đa dạng hóa các biện pháp, hình thức thông tin, truyền thông, tuyên truyền, định hướng dư luận, thông tin kịp thời, khách quan, chính xác, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, tạo đồng thuận, tin tưởng của người dân, doanh nghiệp về chủ trương, chính sách, biện pháp phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội”.

Còn trước đó, tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông “Hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương kiện toàn, phát triển bộ phận truyền thông để thực hiện nhiệm vụ kết nối, chủ động cung cấp thông tin, kịp thời xử lý các vấn đề dư luận xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành, địa phương”.

Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các công việc cần thiết.

Thứ nhất, chỉ đạo rà soát, kiện toàn lại đội ngũ công chức, viên chức làm công tác truyền thông tại các bộ, ngành, địa phương mình theo hướng có bố trí bộ phận, nhân sự chuyên trách có năng lực, kinh nghiệm, được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về truyền thông chính sách và xử lý khủng hoảng truyền thông.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế làm việc liên quan, cho phép các đơn vị phụ trách truyền thông chính sách được tham gia phản biện xây dựng đối với các quy trình soạn thảo, quyết định chính sách. Xây dựng kế hoạch truyền thông ngay từ khi chuẩn bị ban hành chủ trương, chính sách và trong quá trình thực thi.

Thứ ba, bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa theo quy định của pháp luật cho hoạt động truyền thông chính sách, tăng cường đặt hàng đối với các cơ quan báo chí - truyền thông thực hiện các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền thiết yếu, tăng kinh phí đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông chính sách cho cán bộ, tăng kinh phí đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin để rà quét, phân tích, đánh giá xu hướng thông tin, thăm dò dư luận, đánh giá tác động truyền thông trong quá trình hoạch định, ban hành, thực thi chính sách....

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi các thông tin, báo cáo liên quan về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí) trước ngày 31/3/2022.