11:15 03/06/2022

HoSE vẫn giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVN

Hà Anh -

Cổ phiếu HVN thuộc diện kiểm soát theo quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo quyết định ngày 31/3/2022 của HOSE...

Biểu đồ giá cổ phiếu HVN thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu HVN thời gian qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) quyết định về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã HVN-HOSE).

Theo HOSE, HVN thuộc diện kiểm soát theo quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo quyết định ngày 31/3/2022 của HOSE.

Mới đây, Vietnam Airlines đã chuyển nhượng 35% cổ phần tại hãng hàng không Cambodia Angkor Air và thu về 35 triệu USD từ thương vụ này. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, HVN đã giảm sở hữu tại Cambodia Angkor Air xuống còn 14% và Cambodia Angkor Air không còn là công ty liên kết của Vietnam Airlines.

Được biết, HOSE thông báo nhắc nhở công bố thông tin thoái vốn công ty liên kết, thù lao HĐQT, BGĐ, BKS đối với HVN. Cụ thể: ngày 27/05/2022, HOSE nhận được công bố thông tin số 699/TCTHK-VP của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP về việc Hãng hàng không Cambodia Angkor Air không còn là công ty liên kết của Tổng Công ty.

Theo Thuyết minh số 6 trên Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2021, Hãng hàng không Cambodia Angkor Air không còn là công ty liên kết tại ngày 31/12/2021.

Căn cứ quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 11 của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020: “ 1. Công ty đại chúng phải công bo thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:... h. Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dân ãên công ty đó trở thành công ty con, công ty liên kết hoặc bản để giảm tỷ ỉệ sở hữu tại công ty con, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên kết hoặc giải thê công ty con, công ty liên kêt”, Công ty đã chậm công bô thông tin bât thường theo quy định.

Về công bố thông tin tiền lưong, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát trên Báo cáo tài chính năm 2021 chưa đầy đủ. Cụ thể: ngày 26/05/2022, HOSE đã nhận được BCTC kiểm toán năm 2021 của HVN và thực hiện công bố thông tin. Theo đó, Thuyết minh nghiệp vụ và sô dư các bên liên quan về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đôc và Ban kiêm soát trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 chưa đày đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 3 Điều 163 và Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2020.

Do đó, HOSE nhắc nhở và đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam -CTCP giải trình về việc chậm công bố thông tin thoái vốn công ty liên kết, công bô thông tin bổ sung nội dung Thuyết minh nghiệp vụ và số dư các bên liên quan trên Báo cáo tài chính kiêm toán năm 2021 (có xác nhận của công ty kiêm toán).