09:04 16/03/2023

[Interactive]: Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ: Đột phá với kinh tế biển

Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy

Để vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ phát triển đột phá với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7-7,5%/năm với công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 40,7% cơ cấu GDP, Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định 7 nhóm giải pháp chính đưa vùng trở thành vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển...