18:28 12/05/2022

Lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu

Phúc Minh -

Người lao động dôi dư khi chuyển đổi, sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ nghỉ hưu trước tuổi sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu…

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ góp ý về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chính sách người lao động dôi dư khi chuyển đổi, sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ.

Liên quan đến quy định người lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu, công văn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, vấn đề này, Bộ đã giải trình tại báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định số 217/BC-BLĐTBXH ngày 27/12/2021.

Tại báo cáo này đã nêu rõ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu đã được thể chế hóa theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, nhằm hỗ trợ cho người lao động dôi dư ổn định cuộc sống, và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhà nước sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Đây là trường hợp đặc biệt quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ tại khoản 4 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019. Vì vậy, đề nghị tiếp tục quy định chính sách này để bảo đảm quyền lợi cho người lao động”, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhấn mạnh trong công văn.

Đối với ý kiến đề nghị giải trình cơ sở sửa đổi cách tính tiền hỗ trợ thêm cho người lao động dôi dư từ hệ số nhân với mức lương cơ sở, sang hệ số nhân với mức lương tối thiểu vùng tính bình quân của tất cả các vùng và sự phù hợp với Nghị quyết số 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết cũng đã giải trình tại Tờ trình số 133/TTr-LĐTBXH ngày 27/12/2021.

Theo đó, việc quy đổi từ hệ số nhân với mức lương cơ sở, sang hệ số nhân với mức lương tối thiểu vùng tính bình quân của tất cả các vùng phù hợp với tinh thần nghị quyết số 27 bãi bỏ mức lương cơ sở.

Khi triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27, Chính phủ sẽ không phải sửa Nghị định về lao động dôi dư. Việc sửa đổi căn cứ tính tiền hỗ trợ thêm này cũng bảo đảm cân đối chế độ so với Nghị định số 63/2015/NĐ-CP, và không làm tăng nguồn kinh phí chi trả chế độ. Vì vậy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị giữ như dự thảo Nghị định.

Trước đó, tại dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất, đối với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998, hoặc trước ngày 26/4/2002, dự thảo quy định chính sách về hưu trước tuổi không phải trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

Nhà nước đóng bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu để giải quyết chế độ hưu trí đối với lao động đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng còn thiếu thời gian đóng; chế độ trợ cấp, hỗ trợ thêm theo số năm tham gia bảo hiểm xã hội, số năm làm việc tại công ty.

Đề xuất người lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi được hỗ trợ thêm 0,4 hoặc 0,2 tháng lương tối thiểu vùng bình quân cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội

Đồng thời, Bộ cũng đề xuất sửa đổi tuổi nghỉ hưởng lương hưu từ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ lên 62 tuổi đối với nam, 60 tuổi đối với nữ theo lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu.

Sửa đổi cách tính tiền hỗ trợ thêm cho người lao động dôi dư từ hệ số so với mức lương cơ sở sang hệ số so với mức lương tối thiểu vùng bình quân. Theo đó, đối với người lao động dôi dư được nghỉ hưu trước tuổi thì được hỗ trợ thêm 0,4 hoặc 0,2 tháng lương tối thiểu vùng bình quân cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội.

 

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 63 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, trong giai đoạn 2015 – 2020, đã có khoảng 290 doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại, giải quyết chế độ cho 7.292 người lao động dôi dư với tổng kinh phí chi trả trên 590 tỷ đồng, bình quân hơn 80 triệu đồng/người.