08:09 08/06/2011

LDP trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

Minh Nguyệt

Ngày 28/6, LDP sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2:1

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 13/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 15/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (mã LDP-HNX).

Theo đó, ngày 28/6, LDP sẽ  trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty - số 06A Ngô Quyền, phường 6, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Được biết, doanh thu thuần quý 1 đạt 71,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 3,04 tỷ đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 204 tỷ đồng; giá trị tổng sản lượng đạt 84 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 16 tỷ đồng.