08:53 28/10/2010

BVH: Công ty mẹ lãi hơn 660 tỷ đồng trong 9 tháng

Hà Liên

Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2010 công ty mẹ (đã soát xét)

Trụ sở chính BVH.
Trụ sở chính BVH.
Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2010 công ty mẹ (đã soát xét).

Theo đó, doanh thu hoạt động tài chính quý 3 đạt 236,91 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 904,505 tỷ đồng; Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 3/2010 đạt 144 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 661,713 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần sau thuế quý 3 đạt 155,657 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 660,163 tỷ đồng.

Năm 2010, BVH đặt mục tiêu của Công ty mẹ -Tập đoàn Bảo Việt với tổng doanh thu đạt 1.157 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 848 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (6.267 tỷ đồng) là 13,5%.

Được biết, BVH phát hành 53.896.980 cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1000:86 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1.000 quyền được mua thêm 86 cổ phiếu phát hành thêm) với giá 12.000 đồng.