16:11 29/04/2022

Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Thanh Xuân -

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ sở đào tạo hoàn thiện mô hình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại 3 khu vực, tạo không gian dùng chung cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành giáo dục năm 2022.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục trong công tác hỗ trợ đào tạo năm nay là hình thành mạng lưới cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo, mạng lưới cán bộ tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp trong các trường phổ thông; hướng dẫn, giao nhiệm vụ phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ trong công tác tư vấn, phát triển các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tại các địa phương.

Cùng đó tổ chức đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo tập trung vào phương pháp giảng dạy và kỹ năng làm việc với sinh viên nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên;

Tổ chức các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh quản trị doanh nghiệp cơ bản, chuyên sâu thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các sinh viên, nhóm sinh viên khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xây dựng các bài giảng cung cấp thông tin, kiến thức, cập nhật tài liệu và các khóa đào tạo cho học sinh, sinh viên trên hệ thống hướng nghiệp, khởi nghiệp online; kết nối cổng khởi nghiệp (http://dean1665.vn) với tất cả các cơ sở đào tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

Trong năm 2022, việc tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tiếp tục được xác định là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ sở đào tạo hoàn thiện mô hình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại 3 khu vực, tạo không gian dùng chung cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo.

Ngoài ra, ngành Giáo dục cũng tăng cường kết nối với doanh nghiệp hỗ trợ không gian làm việc cho các nhóm học sinh, sinh viên đã có ý tưởng, dự án khởi nghiệp để vận hành các mô hình kinh doanh, sản xuất thử các sản phẩm mẫu; phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ một số địa phương thí điểm xây dựng các trung tâm giáo dục khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái hỗ trợ giáo dục khởi nghiệp.