09:08 14/04/2022

Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới

Nhật Dương -

Đại Hội lần thứ VI Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đánh dấu hoạt động của các nhà kinh tế đã chuyển sang giai đoạn mới…

Đại hội lần thứ VI Hội khoa học Kinh tế Việt Nam đánh dấu hoạt động của các nhà kinh tế đã chuyển sang giai đoạn mới. 

Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội mới được bầu ra thể hiện sự chuyển đổi thế hệ lãnh đạo, với tuổi trẻ hơn, có năng lực chuyên môn cao hơn, sẽ làm tốt chức năng cầu nối sang thời kỳ Ban Chấp hành và toàn Hội. Từ đó tiếp tục hoạt động năng động hơn, góp phần của các nhà kinh tế vào việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước vì một nước phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI.

Trước đó, ngày 28/2/2022, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 127/QĐ-BNV ban hành điều lệ mới của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. Ngày 12/4/2022, Bộ Công an cũng đã ban hành dấu mới của Hội, phù hợp với điều lệ mới và các quy định mới.

Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam được phép không gian hoạt động trên nền tảng của các quy định mới nhất, sẽ có điều kiện tốt để huy động sức lực, trí tuệ sáng tạo của đội ngũ các nhà kinh tế trong cả nước, đóng góp tốt cùng giới trí thức khoa học công nghệ nước nhà trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Trước đó, trong năm 2021, tại Đại hội lần thứ VI Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đã đưa ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ VI (2021 – 2026), đồng thời thống nhất nhiều nhiệm vụ lớn, như: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng của công tác tư vấn, nhất là kết hợp các nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng. Có nhiều công trình khoa học được công bố trong và ngoài nước, sách được xuất bản.

Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn giám định và phản biện xã hội, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo các ngành và các địa phương, tạo nên nhu cầu, giao nhiệm vụ "đặt hàng" để tăng thêm tính khả thi của các đóng góp tương xứng điều kiện tài chính cho hoạt động. Đặc biệt tham gia vào quá trình triển khai Chiến lược và kế hoạch 5 năm tới theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổ chức thành công việc chuyển đổi phương thức hoạt động và trong mọi điều kiện, Hội hiện cần chỉ đạo sát sao để phát huy vai trò của cơ quan ngôn luận của Hội là "Tạp chí kinh tế Việt Nam" theo Quy định chung...