19:18 31/08/2021

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC

Hà Anh

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC do kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục có lại nhưng lỗ lũy kế nhiều (lỗ 2.623,79 tỷ đồng trên 3.000 tỷ đồng vốn góp chưa bao gồm ảnh hưởng của các vấn đề ngoại trừ), đồng thời những vấn đề ngoại trừ trên BCTC kiểm toán tồn tại đã lâu và công ty vẫn chưa khắc phục...

Sơ đồ giá cổ phiếu OGC từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu OGC từ đầu năm đến nay.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE).

Cụ thể: ngày 14/04/2017, HOSE đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu OGC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 21/04/2017 do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là -1.780,18 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2016 là -727,93 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 -2.479,73 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 và 2016.

Đến ngày 27/08/2021, OGC đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2021, theo đó Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2021 là 42,92 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2021 là -2.623,79 tỷ đồng và vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh đã tồn tại trước đây (OGC đã có công văn số 70/2021/CV-OGC ngày 27/08/2021 giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán).

Do vậy, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC do kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục có lại nhưng lỗ lũy kế nhiều (lỗ 2.623,79 tỷ đồng trên 3.000 tỷ đồng vốn góp chưa bao gồm ảnh hưởng của các vấn đề ngoại trừ), đồng thời những vấn đề ngoại trừ trên BCTC kiểm toán tồn tại đã lâu và công ty vẫn chưa khắc phục.

Ngoài ra, nếu BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tiếp tục có ý kiến ngoại trừ sẽ bị rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc. Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu OGC căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2021 của OGC.

Mới đây, OGC đã công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu hợp nhất giảm 24% so với kế hoạch cũ, từ 967,656 tỷ xuống còn 739 tỷ đồng; tổng chi phí cũng điều chỉnh giảm 23% từ 890,445 tỷ xuống còn 686,817 tỷ đồng. Do đó, lãi sau thuế tăng nhẹ từ 39,687 tỷ đồng lên gần 40,5 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu công ty mẹ, OGC điều chỉnh doanh thu tăng 2% từ 90,890 tỷ lên 92,688 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh từ 25,238 tỷ đồng lên gần 67 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần kế hoạch ban đầu.

Nghị quyết HĐQT OGC về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.
Nghị quyết HĐQT OGC về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Được biết, kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, công ty báo lãi đã soát xét là 16,29 tỷ đồng - trong khi báo cáo tài chính tự lập lãi 15,51 tỷ và cùng kỳ năm 2020 công ty lãi 127,57 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên kiểm toán đã có ý kiến ngoại trừ. Cụ thể, tại thời điểm 30.6/2021, công ty có các khoản phải thu, khoản góp vốn cho các đối tác để triển khai dự án đầu tư và khoản cho vay, tài sản thiếu chờ xử lý và các khoản đầu tư khác với tổng số dư nợ gốc là hơn 1.039 tỷ đồng, số dự phòng là hơn 295,6 tỷ đồng, giá trị thuần của tài sản sau bù trừ số dư nợ phải trả và trích lập dự phòng là hơn 408,36 tỷ đồng.

Bên kiểm toán cho biết không thể thu nhập được bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi cũng như khă năng tiếp tục thực hiện và thu được lợi ích kinh tế trong tương lai của các khoản phải thu/góp/cho vay/đầu tư khác này cũng như không thể thực hiện được các thủ tục thay thế để đánh giá giá trị dự phòng cần phải trích lập. Do đó, bên kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số dư gốc, lãi phát sinh trong tương ứng, dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn của khoản đầu tư dài hạn hay không?

Bên cạnh đó, công ty con - CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH đã nhận được văn bản của Cơ quan chức năng về việc "tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất...) đối với thửa đất số Lô 45-1, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Tp Hà Nội". Đến thời điểm phát hành Báo cáo soát xét, công ty vẫn đang làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề này.