13:20 19/07/2022

Quảng Ngãi bán đấu giá 12 cơ sở nhà, đất

Thanh Xuân

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch thực hiện bán đấu giá 12 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc (cũ) dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong số đó, có 2 cơ sở nhà, đất đã thực hiện bán đấu giá là cơ sở số 73 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, dự kiến nộp tiền vào ngân sách nhà nước 5,7 tỷ đồng; cơ sở số 06 Lê Văn Sỹ, TP. Quảng Ngãi dự kiến nộp tiền vào ngân sách nhà nước 7 tỷ đồng. 

4 cơ sở nhà, đất khác đã được duyệt đấu giá là: số 321 đường Quang Trung, số 388 đường Quang Trung, số 477 đường Quang Trung và số 74 đường Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, lãnh đạo tỉnh giao Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 22/7/2022; Tổ chức lựa chọn đơn vị đấu giá và thực hiện bán đấu giá trước ngày 20/8/2022;

Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá trước ngày 25/8/2022 và ký hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá trước ngày 05/9/2022; Tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá tài sản và thu tiền nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 10/10/2022.

6 cơ sở nhà, đất đã hoàn tất các thủ tục về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong năm 2022 và có khả năng thực hiện được việc bán đấu giá gồm: 3 cơ sở nhà, đất là số 202 đường Nguyễn Nghiêm, số 51 đường Phan Chu Trinh, số 71 đường Phan Chu Trinh, thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc đất thương mại dịch vụ theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trước ngày 22/7/2022.

Sở Xây dựng và UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tham gia ý kiến và xử lý các nội dung về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị... theo đề nghị của Sở Tài chính (nếu có) trước ngày 22/7/2022. 

Sở Tài chính chịu trách nhiệm trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định bán đấu giá trước ngày 25/7/2022 và phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trước ngày 28/7/2022; Tổ chức lựa chọn đơn vị đấu giá và thực hiện bán đấu giá trước ngày 25/9/2022; Ký hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá trước ngày 30/9/2022; Nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/10/2022.

3 cơ sở nhà, đất còn lại ở số 06 đường Duy Tân, số 216 đường Hùng Vương và số 342 đường Quang Trung, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc đất thương mại dịch vụ theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trước ngày 31/7/2022. 

Sở Xây dựng và UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tham gia ý kiến và xử lý các nội dung về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị... theo đề nghị của Sở Tài chính (nếu có) trước ngày 31/7/2022. 

Sở Tài chính chịu trách nhiệm trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định bán đấu giá trước ngày 05/8/2022 và phương án bán đấu giá tài sản trước ngày 15/8/2022; Thuê đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm trước ngày 15/8/2022;

Trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh để thẩm định giá đất trước ngày 22/8/2022; Tổ chức lựa chọn đơn vị đấu giá và thực hiện bán đấu giá trước ngày 10/10/2022; Ký hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá trước ngày 20/10/2022; Tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá tài sản và thu tiền nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 25/11/2022.