17:37 18/05/2021

Thái Nguyên: Tăng cường quản lý các dự án đầu tư công

Phan Dương -

Đến 30/6/2021, chủ đầu tư, đơn vị thực hiện các dự án chuyển tiếp chưa thực hiện giải ngân, các dự án khởi công mới năm 2021 đến 30/9/2021 chưa hoàn tất thủ tục về đấu thầu...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Mới đây, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành chỉ thị 10/CT- UBND về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Tại chỉ thị, lãnh đạo tỉnh nhiều lần nhấn mạnh: kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

 KHÔNG LÀM PHÁT SINH NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

Với chỉ thị này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các Sở, ban ngành cùng các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công rà soát tình hình thực hiện từng dự án.

Từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; nhóm các dự án vướng về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết, tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, giám sát, đánh giá đầu tư; nghiêm túc thực hiện các kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra Nhà nước, thanh tra chuyên ngành đối với các dự án công trình, chủ đầu tư có sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp hồ sơ, thủ tục thanh toán khối lượng hoành thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết;

Không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc để xảy ra tình trạng này, đồng thời phải tự cân đối nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng (nếu có).

Thái Nguyên sẽ chỉ khởi công đầu tư công năm 2021 với những dự án chủ đầu tư hoàn tất thủ tục hoàn ứng và thanh toán hết kế hoạch vốn trước 01/5 năm nay. Sau thời điểm trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh dừng giải ngân và điều chuyển vốn cho các dự án khác có khả năng thanh toán.

Các dự án chuyển tiếp được bố trí vốn năm 2021 đến 30/6/2021 phải giải ngân trên 50% và đến 15/12/2021 giải ngân 100% kế hoạch vốn. Các dự án khởi công mới năm nay đến 30/9/2021 phải hoàn tất các thủ tục về đấu thầu và đến 31/12/2021 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

 

Trên cơ sở rà soát, phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; nhóm các dự án vướng về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết, tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định...

Chính quyền địa phương cần ưu tiên bố trí vốn thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án; Lập biểu đồ tiến độ, báo cáo UBND tỉnh điều chuyển vốn đối với những dự án, công trình không có khả năng giải ngân hết 100% kế hoạch vốn năm 2021 trước 31/10/2021; Chủ đầu tư, đơn vị nào không báo cáo, dẫn đến bị cắt vốn sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương lập kế hoạch, áp dụng đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hoá, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án; Báo cáo tình hình thực hiện, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công luỹ kế đến tháng, quý của các dự án sử dụng vốn đầu tư công 2021.

 XỬ LÝ NGHIÊM CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN VI PHẠM

Đơn vị nào không giải ngân hết kế hoạch vốn sẽ bị cắt giảm dự toán được giao và không được cấp bổ sung. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc này.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng giao Sở Kế hoạch đầu tư theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài Chính, Kho Bạc Nhà nước tổng hợp danh mục các dự án (trừ dự án khởi công mới) đến ngày 30/9/2021 giải ngân đạt tỷ lệ dưới 60% kế hoạch vốn, báo cáo điều chuyển vốn đã giao 2021 sang dự án, công trình khác có nhu cầu bổ sung vốn đầu tư, có tỷ lệ giải ngân cao, có điều điều kiện để giải ngân hết kế hoạch vốn được bổ sung.

 

Đơn vị nào không giải ngân hết kế hoạch vốn sẽ bị cắt giảm dự toán được giao và không được cấp bổ sung. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc này.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị liên quan được giao tiến hành kiểm tra, giám sát và yêu cầu xử lý kịp thời những tồn tại hoặc các hành vi vi phạm pháp luật; Tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hàng tháng, tham mưu đề xuất Uỷ ban tỉnh hình thức xử lý.

Tính đến ngày 30/6/2021, chủ đầu tư, đơn vị thực hiện các dự án chuyển tiếp chưa thực hiện giải ngân, các dự án khởi công mới năm 2021 đến 30/9/2021 chưa hoàn tất thủ tục về đấu thầu nếu không có lý do chính đáng phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 được xem là tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu địa phương, đơn vị và chủ đầu tư dự án trong năm 2021. Các cơ quan thanh tra, kiểm tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân gây chậm trễ trong việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.