17:44 28/09/2021

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo phương án của giai đoạn 2022 - 2025

Thanh Xuân -

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ thực hiện theo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông giai đoạn 2022 - 2025…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ mới ký ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021 - 2022.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, văn bản nêu: "Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông giai đoạn 2022 - 2025, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông".

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chuẩn bị điều kiện để thí điểm xây dựng các ngân hàng câu hỏi theo hướng chuẩn hóa phục vụ cho kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ các môn học ở cấp trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra những nhiệm vụ cụ thể để cho kỳ thi này trong năm 2022, gồm: đẩy mạnh truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông giai đoạn 2022 - 2025.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, yêu cầu trong văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường chức năng quản lý nhà nước, vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát; gắn kết trách nhiệm chỉ đạo, quản lý tổ chức thi của Ủy ban nhân dân  cấp tỉnh và sở Giáo dục và Đào tạo trong chỉ đạo tổ chức thi tại địa phương.

Làm tốt công tác lựa chọn nhân sự cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; tăng cường quán triệt quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; nâng cao chất lượng của công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng, lực lượng tham gia tổ chức thi; đặc biệt chú trọng tập huấn kỹ nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra, giám sát.