14:41 15/06/2022

Trước khi bị huỷ niêm yết, PXS được giải toả kê biên tài sản

Hà Anh

Tài sản giải tỏa kê biên gồm 1,1 triệu cổ phiếu có mã chứng khoán PXS đứng tên Tổng Công ty Cô phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), số đăng ký sở hữu 3500102365 tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Sơ đồ giá cổ phiếu PXS từ đầu năm 2022 đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu PXS từ đầu năm 2022 đến nay.

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS-HOSE) công bố quyết định của Cục thi hành án Dân sự TP.Hà Nội về việc giải tỏa kê biên tài sản.

Theo đó, tài sản giải tỏa kê biên gồm 1,1 triệu cổ phiếu có mã chứng khoán PXS đứng tên Tổng Công ty Cô phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), số đăng ký sở hữu 3500102365 tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Được biết, HOSE đã công bố quyết định hủy niêm yết đối với cổ phiếu PXS của Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy dầu khí. Theo đó, 60 triệu cổ phiếu PXS sẽ chính thức hủy niêm yết tại HoSE vào ngày 24/6/2022.

Lý do huỷ niêm yết là tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2019, năm 2020 và năm 2021 của PXS, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu PXS trên HoSE là ngày 23/6.

Ngay sau đó, PXS đã có công bố giải trình về việc ý kiến kiểm toán BCTC năm 2021 kèm xác nhận TCKT. Cụ thể: các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 của PVC-MS có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán, chủ yếu liên quan đến chuẩn mực kế toán số 29, đoạn 23 quy định: “Doanh nghiệp phải điểu chỉnh hồi tố những sai sót trọng yếu liên quan đến các kỳ trước vào báo cáo tài chính phát hành ngay sau thời điểm phát hiện ra sai sót bằng cách điều chỉnh lại số liệu so sánh nếu sai sót thuộc kỳ lấy số liệu so sánh hoặc điều chỉnh số dư dầu kỳ của tài sản, nợ phải trả và các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu của kỳ lấy số liệu so sánh, nếu sai sót thuộc kỳ trước lấy số liệu so sánh”.

Theo PXS, là một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây láp và đặc thù các công trình xây lắp có thời gian thi công kéo dài nên việc xác định doanh thu được thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, khi công trình được phê duyệt quyết toán giá trị công trình có thể bị điều chỉnh tăng hoặc giảm so với giá trị hợp đồng.

Việc quyết toán giá trị của công trình xây lắp rất đặc thù về quy trình kiểm tra, luân chuyển chứng từ của Chủ đầu tư qua nhiều bên liên quan nên việc ký biên bản nghiệm thu mất rất nhiều thời gian và có thể bị kéo dài sang nhiều năm. Khi có bảng quyết toán công trình, Công ty đã ghi nhận việc điều chỉnh doanh thu vào năm quyết toán công trình theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 về việc xử lý đối với những hóa đơn đã lập có điều chỉnh thì “Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người mua và người bán kê khai điêu chỉnh doanh số mua bán, thuê đầu ra, đầu vào”, dẫn đến việc ghi nhận doanh thu tại ngày quyết toán chưa phù hợp với chuẩn mực kế toán.

Công ty nhận thấy việc ghi nhận khoản doanh thu có bằng chứng xác định chác chắn, đã thu được lợi ích kinh tế, đồng thời việc ghi nhận điều chỉnh giảm doanh thu vào năm quyết toán không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế với NSNN, phản ánh đúng thực tế và bản chất về tình hình hoạt động kinh doanh liên tục của công ty trong các năm.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 12, Điều 310 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 có nêu rằng: “12. Các quy định hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu của công ty đại chúng trong trường hợp ... tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định này...” áp dụng sau 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực”.

Nghị định 155 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 nên nội dung khoản 12 Điều 130 trên sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2022 tức là sau thời điểm kết thúc các năm tài chính 2019,2020, 2021. Theo luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có quy định nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, theo đó Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điếm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy dịnh của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thi áp dụng theo quy định đó.

Do đó, PXS cho rằng việc dự kiến hủy niêm yết cổ phiếu PXS mà HOSE áp dụng điểm h, khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP dối với các BCTC kết thúc trước thời điểm ngày 31/12/2021 - tức là trước thời điểm áp dụng quy định điều luật này là không phù hợp.

Vì vậy, PXS cho rằng HOSE và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, cân nhắc việc không hủy bỏ niêm yết cổ phiếu PXS khỏi sàn giao dịch HoSE và việc hủy niêm yết này cũng sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến Công ty PVC-MS và cổ phiếu PXS, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu PXS.