11:14 03/02/2015

14 doanh nghiệp niêm yết chốt quyền trả cổ tức

Hà Anh

STG, CX8, SFN, NTP, VTV, AAM, PDN, VSH, COM, TNG, PRC, LHG và BED thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu CX8 trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu CX8 trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
STG, CX8, SFN, NTP, VTV, AAM, PDN, VSH, COM, TNG, PRC, LHG và BED thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 13/3/2015, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/2/2015.

* Ngày 12/3/2015, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2014 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/2/2015.

* Ngày 10/3/2015, Công ty Cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng (mã VTV-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/2/2015.

* Ngày 29/5/2015, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/2/2015.

* Ngày 5/3/2015, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã PDN-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2014 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/2/2015.

* Ngày 31/3/2015, Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã VSH-HOSE) chi 10% cổ tức năm 2013 và tạm ứng 5% cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/2/2015.

* Ngày 5/3/2015, Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (mã COM-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2014 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/2/2015.

* Ngày 8/4/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/2/2015.

* Ngày 15/4/2015, Công ty Cổ phần Portserco (mã PRC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/2/2015.

* Ngày 31/3/2015, Công ty Cổ phần Long Hậu (mã LHG-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/2/2015.

* Ngày 11/3/2015, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học đà Nẵng (mã BED-HNX) ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/2/2015.