11:15 18/06/2013

Chưa chốt thời gian trình dự án Luật Biểu tình

Nguyễn Lê

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị lùi thời điểm trình thông qua dự thảo Hiến pháp để có thêm thời gian chỉnh lý

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp 
năm 1992 đã và đang được tiến hành đúng các bước theo tiến độ và yêu cầu
 mà Quốc hội đã đề ra.
Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã và đang được tiến hành đúng các bước theo tiến độ và yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra.
Với đa số phiếu thuận, sáng 18/6 Quốc hội đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, năm 2013 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014.

Tại báo cáo tiếp thu giải trình về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, có ý kiến đại biểu đề nghị cân nhắc về thời điểm trình thông qua dự thảo Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, có thể lùi lại một năm để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý.

Tuy nhiên, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã và đang được tiến hành đúng các bước theo tiến độ và yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra. Trên cơ sở ý kiến của nhân dân, ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp sau.

Với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo cũng phản ánh ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc thời điểm thông qua, để đảm bảo sự phù hợp với các quy định trong Hiến pháp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, trong trường hợp sau khi thảo luận về dự án luật mà Quốc hội quyết định chưa thông qua tại kỳ họp này thì đề nghị Quốc hội cho đưa dự án vào chương trình xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Về đề nghị bổ sung vào chương trình năm 2014 dự án Luật Về hội, Luật Biểu tình, Luật Trưng cầu dân ý…, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiên trì quan điểm, đây đều là các dự án đã có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13. Do đó, đề nghị các cơ quan tiếp tục soạn thảo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét đưa vào chương trình các năm tiếp theo khi đã được chuẩn bị kỹ.

Tại nghị quyết, Quốc hội đã đồng ý bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa này 7 dự án luật, gồm: Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật Cảnh vệ; Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng hành chính; Luật Về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Hai pháp lệnh và một nghị quyết được bổ sung vào chương trình gồm Pháp lệnh Cảnh sát môi trường; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 cũng được điều chỉnh với việc bổ sung vào chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 5 các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Đa số các vị đại biểu cũng nhất trí bổ sung vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 các dự án: Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Việc làm. Đồng thời bổ sung vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 các dự án: Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đầu tư công; Luật Hải quan (sửa đổi); Luật Hộ tịch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các dự án được đồng ý rút khỏi chương trình năm 2013 gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên cũng được bổ sung vào chương trình năm 2013.

Quốc hội cũng yêu cầu không đưa vào chương trình phiên họp thẩm tra, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, kỳ họp Quốc hội dự án luật, pháp lệnh trình không đúng thời hạn, tiến độ và không bảo đảm chất lượng; các cơ quan có thẩm quyền, đại biểu Quốc hội, xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan trình và cơ quan soạn thảo có dự án luật, pháp lệnh trình không đúng tiến độ, không bảo đảm chất lượng.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014

I. Các dự án luật

1. Tại kỳ họp thứ 7

a) Quốc hội thông qua 14 dự án, bao gồm:

1. Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi);
2. Luật Công an nhân dân (sửa đổi);
3. Luật đầu tư công;
4. Luật hải quan (sửa đổi);
5. Luật hộ tịch;
6. Luật phá sản (sửa đổi);
7. Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh;
8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa;
10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình;
11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;
12. Luật xây dựng (sửa đổi);
13. Luật xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
14. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 (theo quy trình thông qua tại một kỳ họp).

b) Quốc hội cho ý kiến 15 dự án, bao gồm:

1. Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi);
2. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi);
3. Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi);
4. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).
5. Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi);
6. Luật nhà ở (sửa đổi);
7. Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi);
8. Luật đầu tư (sửa đổi);
9. Luật doanh nghiệp (sửa đổi);
10. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi);
11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề.
12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược;
13. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam;
14. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự;
15. Luật căn cước công dân.

2. Tại kỳ họp thứ 8


a) Quốc hội thông qua 16 dự án, bao gồm:

1. Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi);
2. Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi);
3. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi);
4. Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).
5. Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi);
6. Luật Nhà ở (sửa đổi);
7. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi);
8. Luật Đầu tư (sửa đổi);
9. Luật Doanh nghiệp (sửa đổi);
10. Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi);
11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề.
12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược;
13. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam;
14. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
15. Luật Căn cước công dân.
16. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (theo quy trình thông qua tại một kỳ họp).

b) Trình Quốc hội cho ý kiến 11 dự án, bao gồm:

1. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân;
2. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi);
3. Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi);
4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất);
5. Bộ luật Dân sự (sửa đổi);
6. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự;
7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán;
8. Luật Thống kê (sửa đổi);
9. Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi);
10. Luật An toàn vệ sinh lao động;
11. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

II. Các dự án pháp lệnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua hai dự án pháp lệnh, bao gồm:

1. Pháp lệnh Cảnh sát môi trường;

2. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.