20:24 21/02/2022

Công bố thông tin không đúng hạn: PJT, SSN và HPI bị phạt nặng

Hà Anh -

SSC đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (mã PJT-HOSE); Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (mã SSN - UPCoM) và Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (mã HPI - UPCoM)...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 17/02/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (mã chứng khoán: PJT-HOSE); Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (mã chứng khoán: SSN-UPCoM) và Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (mã chứng khoán: HPI-UPCoM).

Theo đó, Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex bị phạt tổng cộng 220 triệu. Trong đó, 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu như: Giải trình biến động kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính (BCTC) riêng quý 1/2020 so với quý 1/2019, Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận tại BCTC riêng quý 2/2020 so với quý 2/2019, Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC riêng và hợp nhất bán niên 2020 so với bán niên 2019, Giải trình biến động kết quả kinh doanh tại BCTC riêng quý 3/2020 so với quý 3/2019; Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2020 tại BCTC riêng quý 4/2020, Giải trình chênh lệch LNST kiểm toán năm 2020 so với năm 2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 20/4/2021 thông qua các nội dung về chi trả cổ tức, bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc, triển khai chào bán cổ phiếu…; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021 ngày 05/4/2021, Biên bản họp HĐQT ngày 05/4/2021 giao nhiệm vụ phụ trách HĐQT và Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 05/4/2021 bầu trưởng ban Ban kiểm soát, Quyết định HĐQT số 32/PJT-QĐ-HĐQT ngày 10/7/2020 chi trả cổ tức năm 2019.

Phạt tiền 50 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, năm 2020 không có nội dung về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; Công ty không trình bày thông tin về thành viên HĐQT độc lập/thành viên HĐQT không điều hành tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 chưa trình bày về giá trị giao dịch theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán.

Phạt 100 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Cụ thể: theo BCTC năm 2019, 2020 đã kiểm toán của Công ty và BCTC quý 1/2021, cho thấy, trong năm 2019, 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, Công ty đã thực hiện giao dịch với Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex (cổ đông chi phối sở hữu 51,22% vốn điều lệ tại Công ty), Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (tổ chức có liên quan với ông Đỗ Văn Long - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (giai đoạn 2019-01/4/2021) đồng thời là thành viên HĐQT/Phụ trách HĐQT tại Công ty) khi chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: SSN công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên hệ thống công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC quý 1, 2 năm 2020, BCTC bán niên soát xét năm 2020.

Trước đó, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính các năm 2019, 2020 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên các năm 2019, 2020; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2020/NQ-HIPC-HĐQT ngày 15/7/2020 về thay đổi nhân sự.