12:55 27/12/2022

Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

An Trần

Ngày 26/12, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn về tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi giai đoạn 2021-2025.. .

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Mục tiêu chung của chương trình là khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Phát biểu khai mạc bà Trần Thị Nhị Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và truyền thông, cho biết Hội nghị giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của phóng viên báo chí về mục tiêu, nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào tộc thiểu số, miền núi, tăng cường sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan báo chí, từ đó ngày càng nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin.

Trong chương trình này, Bộ thông tin và truyền thông được giao nhiệm vụ thực hiện Dự án số 10 về truyền thông, tuyên truyền, vận động cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện chương trình, nhằm thực hiện cụ thể hóa mục tiêu cụ thể của dự án là: biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền vận động đồng bào, truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện đề án tổng thể và chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào thiểu số dân tộc miền núi giai đoạn 2021-2030.

Trình bày về một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận thông tin giai đoạn 2021-2025, Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tập trung thông tin về chính sách giảm nghèo về thông tin giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025; một số chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận thông tin giai đoạn 2021-2025.

 Ông Hải cho biết thông tin là một trong sáu dịch vụ xã hội cơ bản trong chuẩn nghèo đa chiều, đó là việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và thông tin. Một số chính sách chủ yếu hỗ trợ tiếp cận thông tin đó là cung cấp dịch vụ bưu chính công ích; hỗ trợ hoạt động báo chí cung cấp thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; hỗ trợ tiếp cận thông tin thông qua 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 …

Giới thiệu về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc, cho biết mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng hai lần; tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm trên 3%; phấn đấu 60% xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn...