21:27 12/01/2015

“Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị”

P.V

Tổng bí thư khái quát những kết quả chủ yếu của hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa bế mạc

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 10 - Ảnh: VGP.<br>
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 10 - Ảnh: VGP.<br>
Sau 8 ngày làm việc, hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 11 đã bế mạc chiều 12/1.

Trong phát biểu bế mạc, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu một số ý kiến, khái quát những kết quả chủ yếu của hội nghị.

“Đánh giá về kết quả của 30 năm đổi mới (1986-2016) cũng như 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng (2011-2015), Trung ương yêu cầu phải với tinh thần thực sự khách quan, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện, cực đoan”, ông nói.

Trong giai đoạn 2016-2020, Tổng bí thư nhấn mạnh việc tiếp tục có những chủ trương, giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

“Phải nắm vững và khẳng định, đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng ta, Nhà nước ta, mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức công tác, lề lối làm việc, cải cách hành chính, chống tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng gây phiền hà cho dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia”, Tổng bí thư nói.

Ông cho biết, tại hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian thảo luận kỹ lưỡng, cho nhiều ý kiến xác đáng và thống nhất cao về những vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội 12 gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến.

Trung ương cơ bản tán thành những nội dung, vấn đề được trình bày trong các dự thảo báo cáo, tờ trình, đồng thời cũng đóng góp, gợi mở, cho nhiều ý kiến quan trọng, nhất là trên những vấn đề lớn và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhất là tiếp tục thực hiện kiên trì, quyết liệt hơn Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.

Về đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Trung ương nhấn mạnh, cần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút được những người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức và đơn vị công lập của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội.

Về đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, hội nghị khẳng định, báo chí là “phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng” của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá sâu sắc thực trạng phát triển và quản lý báo chí với những kết quả, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân cụ thể; thấy rõ xu hướng phát triển thông tin, truyền thông trên thế giới, Trung ương khẳng định sự cần thiết phải sớm ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025.

Cũng theo Tổng bí thư, hội nghị cũng đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương đã nghiên cứu, xem xét, tiếp tục giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại hội nghị...