14:08 14/07/2015

Đối tượng tinh giản biên chế đóng bảo hiểm như thế nào?

Nguyễn Lê

Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng tinh giản biên chế

Người lao động thuộc đối tượng tinh giản biên chế dưới 45 tuổi nhưng được cơ quan cử đi học nghề trước khi thôi việc thì trong thời gian học nghề sẽ được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm và bảo hiểm thất nghiệp (nếu có).
Người lao động thuộc đối tượng tinh giản biên chế dưới 45 tuổi nhưng được cơ quan cử đi học nghề trước khi thôi việc thì trong thời gian học nghề sẽ được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm và bảo hiểm thất nghiệp (nếu có).
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Theo hướng dẫn này, người lao động thuộc đối tượng tinh giản biên chế dưới 45 tuổi nhưng được cơ quan cử đi học nghề trước khi thôi việc thì trong thời gian học nghề sẽ được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm và bảo hiểm thất nghiệp (nếu có) trong thời gian học nghề, tối đa là 6 tháng.

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm cho đối tượng trên là tiền lương tháng đang hưởng trước khi người đó đi học nghề và tối đa là 6 tháng.

Đối với cán bộ, công viên chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo do sắp xếp tổ chức hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử

Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 6 tháng thì được bảo lưu 6 tháng.

Tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho các đối tượng này bao gồm cả phụ cấp chức vụ trước khi thôi chức cho đến khi hết thời hạn bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử. Đối với trường hợp nhiệm kỳ còn dưới 6 tháng sẽ thu bảo hiểm xã hội căn cứ trên mức tiền lương bao gồm cả phụ cấp chức vụ bảo lưu trong 6 tháng.