20:17 13/05/2015

Dự kiến tăng lương tối thiểu vùng từ 2016

Nguyên Vũ

Nhiều nghị định liên quan đến tiền lương, tiền thưởng sẽ được ban hành trong năm nay

Trong quý 4/2015, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan
 liên quan phải xây dựng khung cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016
 - 2020 và các giải pháp tạo nguồn ngân sách nhà nước để cải cách tiền 
lương giai đoạn này.
Trong quý 4/2015, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan phải xây dựng khung cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và các giải pháp tạo nguồn ngân sách nhà nước để cải cách tiền lương giai đoạn này.
Trong quý 3/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan phải trình Chính phủ ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong các doanh nghiệp áp dụng cho năm 2016.

Đây là nội dung được đề cập tại quyết định phân công triển khai nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2015 vừa được Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công ban hành.

Theo quyết định thì việc nghiên cứu, rà soát lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và sớm đảm bảo nhu cầu sống của người lao động phải được hoàn thành trong quý 3 năm nay.

Cùng thời gian này, nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ sẽ được trình Chính phủ.

Sang quý 4/2015, các cơ quan liên quan sẽ trình Chính phủ nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Quyến định cũng phân công Bộ Nội vụ trong năm 2015 tiếp tục nghiên cứu Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để trình Trung ương khi cân đối được nguồn lực.

Bộ Nội vụ còn được giao cùng với các cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở trên kết quả tạo nguồn của Bộ Tài chính.

Vẫn theo quyết định, trong quý 4/2015, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan phải xây dựng khung cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và các giải pháp tạo nguồn ngân sách nhà nước để cải cách tiền lương giai đoạn này.