15:59 10/02/2015

Eximbank tính mở rộng hàng ngũ lãnh đạo cao cấp

Kim Ngân

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Eximbank dự kiến sẽ mở rộng trong năm nay

Eximbank xác định tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị sắp tới phải là người không điều hành và thành viên độc lập.
Eximbank xác định tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị sắp tới phải là người không điều hành và thành viên độc lập.
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đang lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch mở rộng nhân sự cao cấp.

Theo thông báo vừa gửi đi, Eximbank tổ chức lấy ý kiến cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Với kế hoạch trên, dự kiến cơ cấu lãnh đạo cao cấp của ngân hàng này sẽ mở rộng so với hiện nay và xác định rõ mức độ kiêm nhiệm.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị Eximbank nhiệm kỳ mới dự kiến sẽ có 11 thành viên, tăng thêm 1 thành viên so với hiện nay. Trong đó nêu rõ tối thiểu 1/2 tổng số thành viên phải là người không điều hành và thành viên độc lập, có tối thiểu 1 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến được bầu sắp tới cũng sẽ thêm 1 người, thay vì 4 thành viên hiện nay.

Thời gian lấy ý kiến cổ đông với nội dung trên được thực hiện từ ngày 25/2 - 16/3/2015.

Dự kiến ngày 22/4/2014, Eximbank sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với kế hoạch nói trên.