14:59 29/04/2022

Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ

Thanh Xuân -

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định 1437/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn thành phố...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mục đích của việc thành lập Hội đồng là để thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, và Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra rà soát, kiểm định đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định: Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Mạc Đình Minh; Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh và Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố Trần Ngọc Dương.

Hội đồng chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về kết quả thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn thành phố; xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá kết quả kiểm định chất lượng hiện trạng các chung cư cũ, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định;

Rà soát, đánh giá sự phù hợp kết quả kiểm định của các nhà chung cư cũ (đã thực hiện) so với thực tế hiện trạng và quy định hiện hành; rà soát danh mục các chung cư cũ chưa có trong danh mục hoặc đã có nhưng thông tin chưa chính xác hoặc chưa đúng đối tượng theo đề nghị UBND quận, huyện;

Tổ chức xem xét, đánh giá và tham mưu cho UBND thành phố phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh mục (nếu có); tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả kiểm định của các đơn vị theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và các văn bản pháp luật có liên quan, trước khi kết luận kiểm định được ban hành theo quy định.

Hội đồng có quyền yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động của Hội đồng; Hoặc chủ trì, yêu cầu chủ đầu tư, các cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết các vấn đề tồn tại hoặc xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh được Hội đồng phát hiện trong quá trình thẩm định, định giá công tác kiểm định.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể tham khảo ý kiến của các bộ, ngành, đơn vị và các chuyên gia có liên quan để xem xét, đánh giá kết quả kiểm định chung cư cũ đối với từng trường hợp cụ thể.