10:30 20/01/2016

Họp phiên trù bị Đại hội Đảng 12

Nguyễn Lê

Có tổng số 1.510 đại biểu dự Đại hội 12, trong đó có 197 đại biểu là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội 12 đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Zing.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội 12 đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Zing.
Sáng 20/1, Đại hội Đảng lần thứ 12 đã họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Trước giờ khai mạc phiên họp trù bị, các đại biểu đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bầu 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới

Chủ đề của Đại hội 12 là: tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trong chương trình nghị sự, Đại hội sẽ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới đất nước, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới.

Trong hơn một tuần làm việc, Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện: báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11; báo cáo về tổng kết việc thi hành điều lệ Đảng khóa 11 và đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng (nếu có); báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Công việc quan trọng khác là Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Theo ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới (nhiệm kỳ 2016-2021) dự kiến là 200 vị, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, số lượng tái cử dự kiến khoảng 55-60%.

Cơ cấu 3 độ tuổi

Vẫn theo ông Lê Hồng Anh, để bảo đảm tính kế thừa và phát triển, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cần có cơ cấu 3 độ tuổi, trong đó dưới 50 tuổi dự kiến 15-20%; từ 50-60 tuổi dự kiến 65-70%; trên 60 tuổi dự kiến 5-10%; trong đó, nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần đầu cần đủ tuổi để tham gia được 2 khóa, tối thiểu cũng đủ tuổi tham gia trọn 1 khóa.

Phấn đấu xây dựng cơ cấu, tỉ lệ cán bộ nữ trên 10% (khóa 11 là 8,13%), cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 4-6% (khóa 11 là 2,2%), cán bộ là người dân tộc thiểu số từ 9-10% (khóa 11 là 8,75%).

Ngoài ra, có cơ cấu một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia, đây cũng là một nét mới trong công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12.

Có tổng số 1.510 đại biểu dự Đại hội 12, trong đó có 197 đại biểu là ủy viên Trung ương Đảng chính thức và ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa 11.

Trong đó, về trình độ học vấn: giáo sư, phó giáo sư có 55 đại biểu; tiến sĩ có 241 đại biểu; thạc sĩ có 511 đại biểu; đại học có 757 đại biểu.

Về trình độ lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp có 1.501 đại biểu, trung cấp có 8 đại biểu.

Về độ tuổi: từ 30 tuổi trở xuống có 2 đại biểu; từ 31 đến 40 tuổi có 65 đại biểu, từ 41 đến 50 có 384 đại biểu; từ 61 đến 70 tuổi có 64 đại biểu và trên 70 tuổi có 2 đại biểu.

Trung tâm báo chí được bố trí trên diện tích 1.000 m2, trang bị 170 máy tính cố định. Trung tâm đã nhận được đăng ký của gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên của các cơ quan báo chí trong nước, đăng ký của khoảng 20 cơ quan báo chí nước ngoài với 118 phóng viên.