11:25 01/12/2016

Ì ạch giải ngân đầu tư công, Thủ tướng phải ra công điện

Bảo Anh

Các bộ, ngành Trung ương và địa phương đến ngày 30/11/2016 giải ngân dưới 50% kế hoạch phải kiểm điểm

Dù đã có cải thiện so với 6 tháng đầu năm, song đến cuối tháng 11/2016, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách chỉ đạt 70,2% kế hoạch.
Dù đã có cải thiện so với 6 tháng đầu năm, song đến cuối tháng 11/2016, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách chỉ đạt 70,2% kế hoạch.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 2144/CĐ-TTg yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2017.

Theo công điện, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2016 quá thấp, buộc Chính phủ phải ra Nghị quyết số 60 hồi tháng 7 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Nhờ đó, kết quả giải ngân 11 tháng năm 2016 gấp 1,9 lần so với 7 tháng năm 2016; một số bộ, ngành Trung ương và địa phương đã cơ bản giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách Nhà nước chỉ đạt 70,2% kế hoạch, trong đó vẫn còn 12 bộ, ngành Trung ương và 1 địa phương giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn ngân sách; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt kết quả rất thấp, chỉ đạt 46,6% so với kế hoạch, trong đó có 2 bộ và 15 địa phương giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ.

Với thực tế đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016, bảo đảm sử dụng hiệu quả và hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Các bộ, ngành Trung ương và địa phương đến ngày 30/11/2016 giải ngân dưới 50% kế hoạch phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây chậm trễ tiến độ giải ngân, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, ngành Trung ương và địa phương giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 đến ngày 30/11/2016 dưới 50% kế hoạch vốn được giao, trước ngày 5/12/2016 phải báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phương án cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài.

Người đứng đầu các bộ, ngành Trung ương và địa phương phải nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm, nếu không giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2016 được giao.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải báo cáo tình hình và quyết liệt thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2017.