18:56 28/04/2022

Lợi nhuận trước thuế tăng 50%, LienVietPostBank chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%

Ngân Hà -

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - mã chứng khoán: LPB-HOSE) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với việc thông qua nhiều nội dung quan trọng...

Trong đó, kế hoạch kinh doanh năm 2022n đạt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 4.800 tỷ đồng; phương án tăng vốn điều lệ lên 21.249 tỷ đồng; chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%

Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông cho biết, Hội đồng quản trị Ngân hàng nhấn mạnh tới các yếu tố khách quan tác động tới kết quả kinh doanh của Ngân hàng. Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trong năm 2021 đã gây ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh tế. Trong bối cảnh đó, sự chủ động, linh hoạt và kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh từ giai đoạn trước đã giúp LienVietPostBank bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, ổn định, an toàn với những kết quả tích cực.

Theo đó, LienVietPostBank đã hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh doanh năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao; quy mô tăng trưởng phù hợp với diễn biến của thị trường và nền kinh tế; bảo đảm đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động...

Bên cạnh đó, LienVietPostBank cũng đã thực thi hiệu quả các chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp tăng cường phòng chống và khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 cho khách hàng.

Kết thúc năm tài chính 2021, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt 289.194 tỷ đồng, huy động thị trường 1 đạt 217.014 tỷ đồng, tín dụng thị trường 1 đạt 209.029 tỷ đồng, thu dịch vụ đạt 858 tỷ đồng, đặc biệt lợi nhuận trước thuế đạt 3.638 tỷ đồng (tăng hơn 50% so với năm 2020).

Với những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị Ngân hàng đã trình Đại hội đồng cổ đông phương án kinh doanh năm 2022 với mục tiêu cao hơn. Các chỉ tiêu được đưa ra là: tổng tài sản là 336.000 tỷ đồng, huy động thị trường 1 là 257.070 tỷ đồng, tín dụng thị trường 1 là 246.650 tỷ đồng, thu dịch vụ 1.150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 4.800 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 12%.

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phương án tăng vốn thêm 6.213 tỷ đồng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15% và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, vốn điều lệ của LienVietPostBank sẽ tăng lên thành hơn 21.249 tỷ đồng. Điều này nhằm tiếp tục nâng cao tiềm lực tài chính, gia tăng lợi ích cho cổ đông, đồng thời tạo nền tảng giúp Ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững.