13:00 30/03/2022

Mỗi giáo viên chỉ còn một chứng chỉ bồi dưỡng ứng với cấp học giảng dạy

Thanh Xuân

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát, điều chỉnh các thông tư về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thông qua các hạng chức danh nghề nghiệp để mỗi cấp học có 1 chương trình bồi dưỡng, mỗi giáo viên chỉ cần 1 chứng chỉ bồi dưỡng tương ứng với cấp học đang giảng dạy…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phát biểu tại hội thảo "Phát triển năng lực nghề nghiệp đội ngũ nhà giáo - thành quả và thách thức" được tổ chức trực tuyến mới đây, ông Phạm Tuấn Anh, Phó cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết như vậy.  

Để thực hiện thì trên cơ sở các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh đã được sửa đổi và bổ sung, Bộ sẽ tiến hành rà soát, sửa đổi những Thông tư ban hành về các chương trình bồi dưỡng thường xuyên ở các cấp học. Đồng thời rà soát tất cả mô-đun bồi dưỡng thường xuyên đã ban hành để tránh chồng chéo. Mặt khác cũng cập nhật và bổ sung những vấn đề mới, phù hợp với đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn rà soát, hoàn thiện, bổ sung, điều chỉnh các chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông theo định hướng nhận diện được thực trạng năng lực của đội ngũ, phát hiện những năng lực còn yếu, còn thiếu của đội ngũ làm căn cứ xây dựng chương trình bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ.

Về định hướng đổi mới trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận là chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp người học tích lũy được kiến thức phổ thông vững chắc, biết vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời…

Từ định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh như vậy đòi hỏi phải đổi mới cách dạy, cách học. Đội ngũ giáo dục và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông phải nâng cao năng lực, phẩm chất để đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, đặc biệt là đáp ứng những đổi mới của chương trình sách giáo khoa mới. Giáo viên phải hướng dẫn học sinh về phương pháp học nhiều hơn. Học sinh phải tự học nhiều hơn, phải biết huy động tổng thể kiến thức, kỹ năng, tiềm lực của mình để thực hiện mục tiêu giáo dục.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, nhằm thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới thì một trong những điều kiện quan trọng là phải bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, xây dựng kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. Ngoài ra sẽ tiếp tục quán triệt hoạt động bồi dưỡng thường xuyên là hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh sao cho thực hiện tốt các nhiệm vụ của hạng chức danh nghề nghiệp.

Ngoài ra, ông Phạm Tuấn Anh cũng nhấn mạnh việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng phải bám sát vào nhiệm vụ, chức trách của giáo viên được quy định trong các điều lệ nhà trường các cấp học. Đặc biệt, phải xuất phát từ nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên từ thực tiễn và yêu cầu của các cấp quản lý giáo dục ở địa phương theo nhiệm vụ năm học hàng năm có đối chiếu với đánh giá chuẩn nghề nghiệp, từ đó xác định nội dung bồi dưỡng và hình thức bồi dưỡng phù hợp.