17:59 13/01/2022

Năm 2022: Ban Kinh tế Trung ương sẽ trình 3 đề án quan trọng

Khánh Vy

Xác định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, Ban Kinh tế Trung ương sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương 3 đề án quan trọng…

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Kinh tế Trung ương diễn ra ngày 13/11.
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Kinh tế Trung ương diễn ra ngày 13/11.

Đó là Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” (trình Hội nghị Trung ương 5- tháng 5/2022); Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” (trình Hội nghị Trung ương 5 - tháng 5/2022); và Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (trình Hội nghị Trung ương 6 - tháng 10/2022).

Ngoài ra, một số đề án sẽ được trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư gồm Đề án “Tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2010; Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2011-2020” (trình vào đầu năm 2022)…

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là các vụ chuyên môn tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế để giúp Lãnh đạo Ban trong công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tích cực nghiên cứu, xây dựng các báo cáo chuyên đề về kinh tế gửi các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham khảo, phục vụ công tác.

Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng Ban cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Kinh tế Trung ương tập trung thực hiện một số nội dung quan trọng như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, làm cơ sở để triển khai các nhiệm vụ công tác của Ban.

Đồng chí Trưởng Ban nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội, trọng tâm là các nghị quyết, kết luận do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành.

Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh các hoạt động đoàn thể bằng những hình thức phù hợp, tạo không khí phấn khởi, đầm ấm, củng cố khối đoàn kết trong nội bộ, qua đó góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ vụ đột xuất cũng như những nhiệm vụ mang tính chiến lược.

 

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến khó khăn, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nhờ đó, năm 2021, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành 03 đề án trình Bộ Chính trị.

Thứ nhất, Đề án “Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Bộ Chính trị đánh giá cao Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan đã có sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng Đề án.

Thứ hai là Đề án "Tổng kết thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020". 

Trung du và miền núi Bắc bộ là vùng lõi nghèo của cả nước, vì vậy, yêu cầu ngoài việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW thì việc tham mưu ban hành Nghị quyết mới phải thể hiện được các chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu mới, nhất là phải có những chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ trong tình hình mới. Sau một thời gian quyết liệt triển khai, đến nay Bộ Chính trị đã thông qua và nhất trí ban hành Nghị quyết mới vào đầu năm 2022.

Thứ ba đó là “Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy Khánh Hòa, các ban, bộ, ngành tiến hành tổng kết Kết luận số 53-KL/TW, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.