22:55 13/09/2012

Nợ xấu dưới 3% trong hai quý mới được niêm yết cổ phiếu

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư nêu điều kiện để tổ chức tín dụng được niêm yết cổ phiếu

Để được niêm yết thì tổ chức tín dụng phải có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% so với tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý trong thời gian 2 quý liền kề trước quý đề nghị...
Để được niêm yết thì tổ chức tín dụng phải có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% so với tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý trong thời gian 2 quý liền kề trước quý đề nghị...
Ngày 13/9/2012, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã ban hành Thông tư số 26/2012/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần.

Theo quy định của thông tư này, các tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính cổ phần, công ty cho thuê tài chính cổ phần phải có đủ các điều kiện mới được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận niêm yết trên thị trường chứng khoán, trong đó thời gian hoạt động của tổ chức tín dụng tối thiểu là hai năm tính đến thời điểm đề nghị.

Bên cạnh đó, giá trị thực của vốn điều lệ đến thời điểm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định hiện hành. Hoạt động kinh doanh có lãi trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán và báo cáo tài chính riêng lẻ có kiểm toán trong hai năm liền kề trước năm đề nghị.

Điều kiện đáng chú ý khác là, để được niêm yết thì tổ chức tín dụng phải có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% so với tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý trong thời gian hai quý liền kề trước quý đề nghị...

Về quy trình, thủ tục chấp thuận niêm yết trên thị trường chứng khoán, tổ chức tín dụng lập bộ hồ sơ theo quy định gửi Ngân hàng Nhà nước (qua cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng).

Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức tín dụng niêm yết trên thị trường chứng khoán; trường hợp không chấp thuận, văn bản phải nêu rõ lý do.

Sau khi văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với việc tổ chức tín dụng niêm yết trên thị trường chứng khoán có hiệu lực, tổ chức tín dụng phải đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2012.