12:59 25/07/2022

Phấn đấu đến 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013

Thanh Xuân -

Tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng,  đã lưu ý một số nội dung cốt lõi cần quan tâm trong tuyên truyền trong Nghị quyết về quản lý và sử dụng đất đai...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh có rất nhiều vấn đề rất mới, trong quá trình thảo luận Trung ương tin tưởng nếu thực hiện tốt sẽ tạo ra những chuyển biến rất tích cực. Đó là việc sẽ bãi bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Như vậy sẽ khắc phục được tình trạng hai giá như thời gian vừa qua, hay đối với những dự án phải thực hiện tái định cư thì phải tái định cư xong mới thu hồi đất;

Nhà nước đảm bảo nguồn lực để quy hoạch các phân khu, ngành, lĩnh vực có sử dụng đất; Kiên trì thực hiện cơ chế thảo luận trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa người dân và doanh nghiệp để xây dựng những khu đô thị và nhà ở thương mại...

Thường trực Ban Bí thư cho biết, nếu làm tốt những vấn đề được Trung ương nêu ra chắc chắn về mặt chính trị-xã hội sẽ có chuyển biến tốt; khiếu kiện, khiếu nại của người dân về đất đai sẽ giảm, cán bộ bị xử lý liên quan tới đất đai sẽ giảm.

Ngay sau Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cùng với việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xem xét, cụ thể hóa nội dung 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 thành kế hoạch, chương trình, đề án có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng, sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả. 

Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch- Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung nghiên cứu, xây dựng, sớm trình Bộ Chính trị kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 trong tháng 8/2022. 

Ngoài ra, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, các ban Đảng Trung ương, bộ, ngành liên quan sớm chỉ đạo, phối hợp cụ thể hóa nội dung các văn kiện, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở, hành lang pháp lý bảo đảm đồng bộ, thống nhất để việc thực thi các nghị quyết trong thực tiễn đảm bảo tính toàn diện, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu mà Nghị quyết đã đề ra; phấn đấu đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan.