09:48 20/06/2013

Quốc hội yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm quản lý ngân sách

Nguyễn Lê

Theo báo cáo của Chính phủ, tỷ lệ nợ công năm 2012 là 55,7% GDP

Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nuớc năm 
2011, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các sai 
phạm trong quản lý, điều hành ngân sách và báo cáo kết quả với Quốc hội 
khi trình báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.
Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nuớc năm 2011, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm trong quản lý, điều hành ngân sách và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.
Sáng 20/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 với 89,76% đại biểu tán thành.

Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 962.982 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2010 sang năm 2011, thu hồi vốn ngân sách cho vay, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2010, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.034.244 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012.

Bội chi ngân sách nhà nước là 112.034 tỷ đồng, bằng 4,4% GDP, không bao gồm số kết dư của ngân sách địa phương.

Tại nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nuớc năm 2011, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm trong quản lý, điều hành ngân sách và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước đến ngày 31/12/2012, kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với niên độ ngân sách 2010 đã tích cực hơn năm trước nhưng mới chỉ đạt 71,62%.

Còn số liệu được Chính phủ cập nhật đến ngày 6/5/2013, tổng số kiến nghị liên quan đến ngân sách nhà nước (không bao gồm các kiến nghị xử lý tài chính khác) là 4.966 tỷ đồng, đã thực hiện 4.092 tỷ đồng, đạt 82,4% số kiến nghị.

Tiếp thu nhiều ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ tăng cường triển khai các biện pháp cần thiết, kiểm soát chặt chẽ nợ công, bảo đảm khả năng trả nợ, giữ vững an ninh tài chính quốc gia.

Bởi, theo báo cáo của Chính phủ, hết năm 2011, tỷ lệ nợ công của Việt Nam là 54,9% GDP, tỷ lệ nợ công năm 2012 là 55,7% GDP, vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, vấn đề quản lý nợ công, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia còn phụ thuộc vào cơ cấu và khả năng trả nợ.