10:19 03/01/2019

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm "phá đỉnh"

Đào Hưng

2018 là năm thứ tư liên tiếp, cả nước có lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký đạt kỷ lục

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 1.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 2.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 3.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 4.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 5.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 6.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 7.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 8.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 9.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 10.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 11.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 12.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 13.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 14.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 15.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 16.