09:46 15/05/2016

Thủ tướng “sốt ruột” với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư

Bảo Quyên

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải tìm cách rút ngắn thời gian soạn thảo và ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Các bộ ngành phải hoàn thành dự thảo các văn bản trước 30/5 tới.<br>
Các bộ ngành phải hoàn thành dự thảo các văn bản trước 30/5 tới.<br>
Ngày 14/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Trong công văn gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, Giao thông Vận tải, Tài chính, Công an cùng một số bộ ngành khác, Thủ tướng yêu cầu các lãnh đạo các bộ được giao chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo, có biện pháp rút ngắn thời gian soạn thảo, thẩm định, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo quyết liệt việc tập hợp, rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh đang quy định tại các thông tư, quyết định của Bộ trưởng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại để tổng hợp, xây dựng các nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Các bộ gửi kết quả rà soát đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trước ngày 21/5/2016, trong đó xác định rõ số lượng các thông tư, quyết định của bộ trưởng có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, số lượng và tên các nghị định; đồng thời đẩy nhanh tiến độ soạn thảo các nghị định này, trình Chính phủ trước 30/5/2016 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư, nhưng chưa ban hành nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư kinh doanh, các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 30/5/2016 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Thủ tướng yêu cầu trước ngày 30/5/2016 các bộ trưởng, trưởng ngành phải trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm của từng bộ, cơ quan. Hết thời hạn nêu trên, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chưa ký trình Chính phủ các nghị  định trong phạm vi quản lý sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo rút ngắn thời gian thẩm định, có văn bản thẩm định trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo nghị định.

Các bộ ngành phải thống nhất về các vấn đề còn ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ và tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trường hợp không thống nhất phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoặc các phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực chỉ đạo việc xử lý.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình soạn thảo, trình các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 5/2016.