19:01 31/07/2021

Trà Vinh được chuyển đổi 38,5ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Ban Mai

Tỉnh Trà Vinh chuyển mục đích sử dụng 38,5ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt…

Địa danh Cồn Chim, tỉnh Trà Vinh.
Địa danh Cồn Chim, tỉnh Trà Vinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Văn bản số 1020 (ngày 26/7/2021) về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Trà Vinh quyết định chuyển mục đích sử dụng 38,5ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như báo cáo thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7174 (ngày 18/12/2020) và số 2206 (ngày 11/5/2021). Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định.

UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng và đầy đủ quy định của pháp luật, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, giám sát việc chuyên mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng đối với diện tích 29,41 ha còn lại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ ý kiến thẩm định như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3592 (ngày 29/5/2021).

Theo Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, hiện trạng sử dụng đất toàn tỉnh đến năm 2018 có 234.925ha diện tích đất đang khai thác, sử dụng (chiếm 99,62% diện tích tự nhiên), gồm: Nhóm đất nông nghiệp 186.050ha (chiếm 78,9% diện tích tự nhiên), trong đó, đất trồng lúa 91.177ha (chiếm 38,66% diện tích tự nhiên); Nhóm đất phi nông nghiệp 48.875ha (chiếm 20,72% diện tích tự nhiên); Ðất chưa sử dụng: 901,09ha (chiếm 0,38% diện tích tự nhiên)...