13:30 04/09/2021

Từ 13/9, hơn 16 triệu cổ phiếu TS4 bị huỷ niêm yết bắt buộc

Hà Anh -

TS4 đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và xét thấy cần thiết phải huỷ niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư thuộc trường hợp chứng khoán bị huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HOSE).

Theo đó, 16.160.646 cổ phiếu TS4 bị huỷ niêm yết bắt buộc, kể từ ngày 13/9 tới do công ty này vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và xét thấy cần thiết phải huỷ niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư thuộc trường hợp chứng khoán bị huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

HOSE cho biết căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dãn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán" "c) Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán định kỳ báo cáo soát xét nheng không được vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính. Trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố báo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký bán cáo soát xét nhưng không vượt quá 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính".

Tuy nhiên đến hết thời hạn nộp báo cáo, HOSE chưa nhận được Báo cáo tài chính bán niên 2021 (riêng lẻ và hợp nhất) của công ty.

Trước đó, HOSE đã đưa cổ phiếu này vào diện bị kiểm soát từ ngày 13/7 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -144,28 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là -9,36 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -147,28 tỷ đồng, căn cứ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 và năm 2020, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại Tiết b Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 23 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 85/DQQ-SGDHCM ngày 19/3/2018.

Được biết, trên BCTC đã được kiểm toán năm 2020 (riêng lẻ và hợp nhất) tại ngày 28/6/2021, bên kiểm toán đã có ý kiến nhấn mạnh.

Cụ thể: trên BCTC hợp nhất năm 2020 của TS4, bên kiểm toán lưu ý tại thời điểm 31.12.2020, công ty đã có số lỗ luỹ kế là hơn 147,28 tỷ đồng, khoản lỗ này đã làm cho Vốn chủ sở hữu tại công ty giảm đi đáng kể và các khoản vay và nợ phải trả đã quá hạn thanh toán, năm 2020 tổng số nhân viên hiện tại của công ty là 56 người và khả năng công ty tiếp tục hoạt động liên tục tuỳ thuộc rất lớn vào việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc cũng như sự phát triển trở lại của hoạt động xuất khẩu của lĩnh vực thuỷ sản trong tương lai gần.